Partnerzy serwisu:
Zastrzeżenie zakazu udostępniania informacji dokonane przez wykonawcę jest się skuteczne, gdy zamawiający w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa.

Pytanie:

Zamawiający po analizie załączonego do oferty zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zamierza ją odtajnić. Na jaką podstawę prawną powinien się powołać?

Odpowiedź:

Jeżeli w ocenie zamawiającego zastrzeżone przez wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa , uzasadnione jest ich odtajnienie (uznanie za jawne). Podstawę prawną tej czynności stanowią:

- art. 8 ust. 1 ustawy Pzp statuujący zasadę jawności postępowania o udzielenie zamówienia (z ograniczeniami określonymi w ustawie)

- art. 96 ust. 3 ustawy Pzp , z którego wynika jawność m.in. załączników do protokołu (np. ofert, dokumentów składanych przez wykonawców ).

Zastrzeżenie zakazu udostępniania informacji dokonane przez wykonawcę staje się skuteczne, dopiero w sytuacji gdy zamawiający w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa.

Warunki utajnienia informacji

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

- zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz

- wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może utajnić informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp (np. ceny).

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Przepisy Pzp

Z przepisu art. 8 ust. 3 ustawy Pzp wywodzi się także:

- prawo wykonawcy do zastrzeżenia jako stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa informacji składanych po upływie terminu składania ofert, a przy tym

- obowiązek oferenta do wykazania jednocześnie z dokonywanym zastrzeżeniem, że informacje te stanowią tajemnicę.

Ujawnianie danych w praktyce

Czynność odtajniania informacji musi być przeprowadzana ze szczególną starannością ze względu na fakt, iż jej dokonanie ma charakter nieodwracalny.

 • Regulamin udzielania zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 30.000 euro powinien wskazywać w jaki sposób udzielić zamówienia a także określać procedury poprzedzające udzielenie zamówienia publicznego.
  Zamówienie publiczne
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Wykonawca będzie składał JEDZ wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą w zależności od trybu postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ będzie zobowiązany złożyć każdy wykonawca.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Nowelizacja Pzp z 13 maja 2016 roku wprowadziła zmiany dotyczące zamówień badawczych i rozwojowych.
  Zamówienia publiczne z dziedziny nauki
 • Budynek użyteczności publicznej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Definicję budynku użyteczności publicznej oraz budynku zamieszkania zbiorowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  Budynek użyteczności publicznej