Partnerzy serwisu:
Prawo zamówień publicznych umożliwia formułowanie zapisów wzoru oferty, w taki sposób aby uzyskać osobne oferty na poszczególne roboty budowlane.

Jeżeli chodzi o techniczne aspekty dotyczące otrzymania dwóch odrębnych ofert i podpisania dwóch umów teoretycznie można takie zastrzeżenia poczynić na etapie przygotowawczym procedury, w ramach tworzenia zapisów siwz.

Pytanie:

Chcemy udzielić dwóch zamówień publicznych na roboty budowlane. Dotyczą one tego samego obiektu i obejmują ten sam rodzaj prac, ale mają dwie odrębne dokumentacje budowlane i są finansowane z dwóch różnych dotacji. Ze względów technologicznych wskazane jest, aby obydwa zamówienia wykonywał w tym samym czasie ten sam wykonawca. Niestety przez wzgląd na rozliczenie dofinansowania (nie możemy dwoma dotacjami objąć jednego zadania) potrzebujemy dwóch odrębnych ofert, dwóch umów i protokołów z postępowania. Czy możemy zawrzeć te dwa zamówienia jednym ogłoszeniem o zamówieniu i jedną siwz ?

Odpowiedź:

W tej sytuacji można skorzystać z dwóch rozwiązań:

1. Po pierwsze istnieje możliwość odpowiedniego sformułowania zapisów wzoru oferty, aby uzyskać osobne oferty na poszczególne roboty.

2. Po drugie można rozważyć podział zamówienia na części.

Z punktu widzenia ustawy Pzp mamy w tym przypadku do czynienia z jednym zamówieniem na robotę budowlaną w danym obiekcie. Należy je oszacować w odniesieniu do całości wymaganych prac i zastosować do niego odpowiednie procedury zgodne z progami, w jakich oszacowano jego wartość. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wzór oferty

Jeżeli chodzi o techniczne aspekty dotyczące otrzymania dwóch odrębnych ofert i podpisania dwóch umów teoretycznie można takie zastrzeżenia poczynić na etapie przygotowawczym procedury, w ramach tworzenia zapisów siwz. Wówczas można wprowadzić wzór oferty na podobieństwo formularza cen jednostkowych z przykładowym zapisem: "za zakres prac finansowanych ze źródła X cena wynosi .., a za zakres prac finansowanych ze źródła Y cena wynosi ".

Wprowadzając takie rozwiązanie w praktyce, warto jednak pamiętać o ewentualnym związanym z nim zagrożeniu. Zamawiający nie będzie mógł wówczas unieważnić procedury, w przypadku gdy dla danej części finansowanie okaże się niewystarczające.

 • Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Udostępnienie potencjału podmiotu trzeciego powinno gwarantować wykonawcy realną możliwość wykorzystania tego potencjału w wykonaniu zamówienia publicznego.
  Udostępnienie potencjału podmiotu trzeciego
 • Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.
  Umowa ramowa
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Wykonawca będzie składał JEDZ wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą w zależności od trybu postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ będzie zobowiązany złożyć każdy wykonawca.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Nowelizacja Pzp z 13 maja 2016 roku wprowadziła zmiany dotyczące zamówień badawczych i rozwojowych.
  Zamówienia publiczne z dziedziny nauki