Partnerzy serwisu:
Zamawiający dokonując weryfikacji rażąco niskiej ceny jest zobowiązany uwzględnić zasady wynikające z przepisów art. 90 ustawy Pzp.

Pytanie:

W wyniku wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny wykonawca powołał się na porozumienie z organizacją pozarządową (stowarzyszenie zwykłe), którego członkowie zobowiązali się do wykonywania prostych czynności (niewymagających przygotowania zawodowego) przy dostawie urządzeń rekreacyjno-sportowych w ramach realizacji zamówienia. Koszty pracy, zdaniem wykonawcy , w znacznym stopniu wpłynęły na obniżenie ceny oferty. Nadmieniam, że profil działalności stowarzyszenia odpowiada charakterem przedmiotowi zamówienia . Czy powyższe wyjaśnienia można uznać za wystarczające?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien wykazać w wyjaśnieniach, że zamówienie zrealizuje z zyskiem. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, czy cena oferty uwzględnia minimalne wynagrodzenie za pracę. Odpowiedź na postawione pytanie zależy od szczegółowej analizy treści oferty, wezwania zamawiającego i wyjaśnień wykonawcy w kontekście zagadnienia pracy członków stowarzyszenia przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Rażąco niska cena

Niezależnie od powyższego zamawiający , dokonując weryfikacji rażąco niskiego charakteru ceny , jest zobowiązany uwzględnić zasady wynikające z przepisów art. 90 ustawy Pzp . Po pierwsze należy zwrócić uwagę, iż ustawa Pzp nie zawiera ścisłej definicji pojęcia rażąco niskiej ceny. Ustalenie jej istnienia pozostaje sprawą konkretnego przypadku.