Partnerzy serwisu:
Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Publikuje się je odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Pytanie:

Spoglądając na strony innych zamawiających zauważyłam, że bardzo często nie są tam zamieszczane ogłoszenia o udzieleniu zamówień. Czy takie ogłoszenia są obowiązkowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Publikuje się je odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia służy generalnie celom statystycznym i jest czynnością zamawiającego już poza procedurą zamówienia publicznego

Oficjalne publikatory

Zgodnie z art. 95 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza od progów unijnych, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku zamówień o wartości równej progom unijnym lub większej od nich zamawiający z zachowaniem powyższego terminu, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Informację o publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamawiający umieszcza także w protokole z postępowania, wskazując datę publikacji lub przesłania.

Procedury częściowe

W przypadku postępowań z dopuszczeniem ofert częściowych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamawiający powinien zamieszczać w odpowiednim publikatorze po każdej zawartej umowie.

Zamówienia na usługi społeczne

Zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy Pzp w przypadku zamówień,  których przedmiotem są usługi społeczne, zamawiający niezwłocznie po ich zleceniu zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o tym. Podaje wówczas nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający informuje o tym niezwłocznie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (bądź na stronie internetowej).

Tym samym w myśl art. 138s ust. 1 ustawy Pzp po udzieleniu zamówienia na usługi społeczne zamawiający przekazuje do publikacji ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zasadach powyżej wskazanego art. 95 ust. 2 ustawy Pzp.

Andrzej Łukaszewicz

Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców.

Więcej na Portal ZP