Partnerzy serwisu:
Usługa inwestora zastępczego jest świadczeniem o charakterze ciągłym, co oznacza że wykonawca w ramach jednego stosunku zobowiązaniowego pozostaje w stałym zaangażowaniu w jego realizację bez możliwości wyszczególnienia w czasie okresu braku wykonywania świadczenia oraz jego wykonywania. Pozostaje on w stałym zobowiązaniu do realizacji różnych czynności.

Pytanie:

Zamawiający zamierza zamówić usługę inwestora zastępczego. Do zadań inwestora należy m.in. przygotowanie projektu budowlanego, opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie wraz z zamawiającym zamówienia na wykonawcę roboty budowlanej. Zakończenie prac inwestora przewiduje się po końcowym odbiorze wszelkich wykonanych robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą oraz wykonaniu przez okres 5 lat od odbioru końcowego w imieniu zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót.

Zgodnie z przytoczonym powyżej stanem faktycznym zamówienie będzie realizowane przez czas dłuższy niż 4 lata. Przy czym precyzyjnie da się określić wyłącznie termin jego rozpoczęcia. Data zakończenia realizacji zamówienia będzie zależeć od wielu czynników. Zostanie oczywiście określona, ale z możliwością modyfikacji w trybie zmian do umowy. Czy zatem usługę inwestora zastępczego można uznać za usługę ciągłą i w ten sposób uzasadnić zawarcie umowy na czas dłuższy niż 4 lata?

Odpowiedź:

Tak, usługa świadczona przez inwestora ma charakter ciągłej i dotycząca jej umowa może trwać dłużej niż 4 lata.

Usługa inwestora zastępczego jest świadczeniem o charakterze ciągłym, co oznacza że wykonawca w ramach jednego stosunku zobowiązaniowego pozostaje w stałym zaangażowaniu w jego realizację bez możliwości wyszczególnienia w czasie okresu braku wykonywania świadczenia oraz jego wykonywania. Pozostaje on w stałym zobowiązaniu do realizacji różnych czynności.

Zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy Pzpzamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli:

- wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub

- jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.

Andrzej Łukaszewicz

Więcej na Portal ZP

 • To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem dotrzymania terminów, o jakich mowa w tym przepisie.
  SIWZ
 • Zamawiający powinien unikać wskazywania konkretnej daty zakończenia robót budowlanych

  roboty budowlane
  Marek Okniński
  Określenie terminu realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane poprzez wskazanie konkretnej - "sztywnej" - daty powoduje naruszenie obowiązku opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sposób jednoznaczny i uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
 • Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

  roboty budowlane
  Katarzyna Bełdowska
  Wszystkie świadczenia kwalifikowane w ramach kategorii 45000000-7 stanowią niewątpliwie roboty budowlane. Roboty renowacyjne należy z całą pewnością zaliczyć do robót wykończeniowych i pozostałych.
  Fresk w kościele przy Żydowskiej, przedstawiający rzekomą profanację hostii