Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem dotrzymania terminów, o jakich mowa w tym przepisie.

Pytanie:

W prowadzonym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na 5 dni przed upływem terminu składania ofert, do zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy o wyjaśnienie treści siwz. Nastąpiło to przed terminem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Wniosek nie zawierał adresu i podpisu podmiotu, który go składał. Zamawiający zamieścił treść wyjaśnień na stronie WWW zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp. W jednym z punktów tego wniosku zwrócono się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. Zamawiający wyjaśnił, iż wizja zostanie przeprowadzona na wniosek tego konkretnego wykonawcy w zaproponowanym przez niego terminie. Jak powinien zachować się zamawiający, nie mając nazwy i adresu wykonawcy oraz możliwości skontaktowania się z nim? Czy wniosek złożony w takiej formie powinien był rozpatrzony?

Dzień przed terminem składania ofert zamawiający otrzymał ponownie wniosek o wyjaśnienie siwz oraz o wyznaczenie wizji lokalnej godzinę przed terminem składania ofert. Jednocześnie wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu składania ofert. Wniosek znów nie zawierał nazwy i adresu wykonawcy. Ponieważ złożono go w kancelarii, pracownik zapisał na nim odręcznie przekazaną przez składającego informację o osobie i nazwie firmy. Zamawiający pozostawił wniosek bez rozpoznania, uznając, że został złożony po upływie terminu (art. 38 ust. 1a ustawy Pzp). Czy postąpił słusznie?

Odpowiedź:

W okolicznościach opisanych w pytaniu zamawiający postąpił właściwie i swoim działaniem nie naruszył przepisów ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzpwykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem dotrzymania terminów, o jakich mowa w tym przepisie. Natomiast jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może:

- udzielić wyjaśnień albo

- pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przepis ten jasno wskazuje, że chodzi w nim o wyjaśnienie treści siwz, nie zaś o kwestie w niej nie zawarte lub jasno sprecyzowane. Prośba o przeprowadzenie wizji lokalnej nie wpisuje się w wyjaśnienia treści specyfikacji. Wiosek o wyjaśnienia może być również anonimowy, nie ma przeszkód, aby był niepodpisany czy nie zawierał danych kontaktowych. W takim wypadku zgodnie z ustępem 2 art. 38 ustawy Pzp treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Kwestię udzielania wyjaśnień rozważała Krajowa Izba Odwoławcza, która w wyroku z 17 lipca 2013 r. (sygn. akt KIO 1606/13) wskazała: „(...) Z mocy przepisu art. 38 ust. 1 ustawy Pzpwykonawcy przysługuje uprawnienie do żądania od zamawiającego wyjaśnienia treści SIWZ. Z przedmiotowym uprawnieniem skorelowany jest obowiązek zamawiającego do udzielenia wyjaśnień, z tym zastrzeżeniem, że wniosek wpłynął we wskazanym w ustawie terminie. W ocenie Izby, rzeczony obowiązek należy uznać za spełniony, jeśli zamawiający rozwieje wątpliwości wykonawcy w aspekcie będącym przedmiotem wyjaśnień. Zaś samo podjęcie próby udzielenia wyjaśnień, czy też udzielenie wyjaśnień, które w istocie nie stanowią pełnej odpowiedzi na wniosek wykonawcy nie może być traktowane jako wykonanie dyspozycji normy, wyrażonej w przepisie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Zdaniem Izby, instytucja wyjaśnień nie służy bowiem formalnemu wykonaniu obowiązku wyartykułowanego we wskazanym przepisie, a ma umożliwić wykonawcom powzięcie wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i sporządzenia oferty (...)”.

Dodatkowo, jak czytamy w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 2 lutego 2011 r. (sygn. KIO/122/11): „(...) zamawiający winien mieć świadomość, że dokument, jakim jest siwz ma istotne znaczenie w procesie udzielenia zamówienia publicznego, zaś zadawane pytania w toku postępowania winny być poddane wnikliwej analizie z korzyścią nie tylko dla uczestników, którzy zamierzają złożyć ofertę, ale i dla samego zamawiającego (...)”.

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Więcej na Portal ZP