Partnerzy serwisu:
O tym, czy wykaz przedmiotów odbioru i płatności podlega uzupełnieniu na podstawie wyżej wskazanego przepisu, stanowi fakt, czy stanowił on treść oferty i czy podlegał ocenie w postępowaniu.

Pytanie:

W postępowaniu zamawiający sektorowy wymagał w siwz, aby wykonawcy dołączyli do oferty składanej na formularzu elektronicznym wypełniony wykaz przedmiotów odbioru i płatności opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument ma odzwierciedlać podział ceny całkowitej na etapy płatności i będzie stanowić załącznik do umowy. Formularz wykazu był szczegółowo określony w siwz, m.in. co do ilości i zakresów etapów i niektórych warunków brzegowych odnośnie do ceny etapów.

Poniżej fragment siwz z zapisami dotyczącymi formy składania oferty: „Na ofertę składa się wypełniony za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE formularz ofertowy, w którym wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto), podpisany przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań skutkujących finansowo.

Do oferty należy dołączyć:

15.5.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

15.5.2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania albo do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

15.5.3. Wypełniony Wykaz Przedmiotów Odbioru i Płatności opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

15.5.4. .......inne (wskazane w siwz).

Wykonawca składając ofertę, nie dołączył do niej wykazu przedmiotów odbioru i płatności. Czy zamawiający może go wezwać do uzupełnienia np. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, traktując ten wykaz jako inny dokument niezbędny do przeprowadzenia postępowania, czy też taka oferta podlega odrzuceniu? Czy w tym przypadku mają znaczenie zapisy siwz, według których na ofertę składa się wypełniony elektronicznie formularz oferty, a inne dokumenty, w tym wykaz przedmiotów odbioru i płatności są do niej załączane?

Odpowiedź:

Artykuł 26 ust. 3 ustawy Pzp pozwala żądać uzupełnienia:

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których stanowi art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
O tym, czy wykaz przedmiotów odbioru i płatności podlega uzupełnieniu na podstawie wyżej wskazanego przepisu, stanowi fakt, czy stanowił on treść oferty i czy podlegał ocenie w postępowaniu.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Wyjątkiem jest sytuacja gdy mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Na podstawie wyżej wskazanego przepisu zamawiający ma obowiązek wezwać do uzupełnienia (w przypadku braku, błędów bądź wątpliwości):

1)      oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

2)      oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,

3)      innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Daniel Szczęsny

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, autor artykułów i opracowań w prasie fachowej poświęconych tematyce zamówień publicznych, doradca obsługujący postępowania przetargowe prowadzone przez klientów publicznych, jak i wykonawców. Współpracuje m.in. z Mazowieckim Centrum Doskonalenia Kadr, SEKA S.A. oraz Polskim Instytutem Kształcenia w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących zamówień publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz wykonawców, prowadził również zajęcia na studiach dziennych oraz podyplomowych z zagadnień dotyczących zamówień publicznych. Od lutego 2008 r. główny specjalista, a następnie kierownik wydziału w departamencie zakupów zamawiającego sektorowego oraz zastępca dyrektora departamentu zakupów zamawiającego sektorowego, odpowiedzialny za kierowanie zespołem dokonującym zakupów na potrzeby zamawiającego sektorowego, spółek grupy kapitałowej zamawiającego sektorowego oraz za sprawy związane z konsolidacją zamówień wspólnych. Obecnie jako radca prawny zajmuje się doradztwem, przygotowywaniem opinii prawnych, sporządzaniem odpowiedzi na odwołania, innych pism w związku z zamówieniami publicznymi, a także obsługą prawną spółki. Reprezentuje również zamawiającego sektorowego przed Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądami okręgowymi. W latach 2003–2005 specjalista w Wydziale Orzecznictwa, a następnie Wydziale Opinii Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 2005–2006 Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Urzędu Zamówień Publicznych.

Więcej na Portal ZP