Partnerzy serwisu:
Jawność postępowania jest jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych, a zastrzeżenie jawności informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi jedynie wyjątek od tej reguły.

Pytanie:

Wykonawca, składając ofertę, oznaczył „Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia” jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający uznał złożone wówczas uzasadnienie za skuteczne i nie ujawnił danych. Drugi z wykonawców wnioskuje o odtajnienie dokumentu, uznając uzasadnienie wykonawcy za niewystarczające. Czy zamawiający może wezwać wskazanego wykonawcę do wyjaśnień w zakresie tajemnicy?

Odpowiedź:

Czynności wykonawcy polegające zarówno na zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i wykazaniu, że zastrzeżone informacje rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą zostać należycie zrealizowane nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Nie powinno się to odbywać w trakcie postępowania. Brak jest mechanizmów/ procedur umożliwiających wykazywanie przez wykonawcę istnienia cech tajemnicy przedsiębiorstwa w toku postępowania wyjaśniającego.

Jawność postępowania jest jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych, a zastrzeżenie jawności informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi jedynie wyjątek od tej reguły.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze brzmienie przytoczonej regulacji, należy stwierdzić, że w celu skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, wykonawca zobowiązany jest zastrzec informacje jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i wykazać, że informacje te rzeczywiście posiadają stosowne i wskazane w odpowiednich przepisach cechy, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Katarzyna Bełdowska

Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej.

Więcej na www.portalzp.pl