Partnerzy serwisu:
Przepisy prawa nie regulują sposobu weryfikacji przedstawianych przez wykonawcę kosztorysów robót dodatkowych.

Pytanie: 

Jak zgodnie z prawem w przypadku robót dodatkowych (z roszczeń wykonawcy) − weryfikować kosztorys dla prac nieuwzględnionych w nakładach KNR? Jak weryfikować ofertę podwykonawcy, którą przedstawia nam wykonawca? Jak dla robót wycenianych indywidualnie przyjmować narzuty zgodnie z prawem? 

Odpowiedź: 

Przepisy prawa nie regulują sposobu weryfikacji przedstawianych przez wykonawcę kosztorysów robót dodatkowych.

Przy weryfikacji można pomocniczo stosować postanowienia rozporządzenia ministra infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389). Rozporządzenie reguluje kwestie sporządzania kosztorysów inwestorskich, jednak nie ma przeszkód, aby zawarte w nim zasady zastosować przy weryfikacji kosztorysów robót dodatkowych. Podkreślam jednocześnie, że zastosowanie innej metody niż wynikająca z rozporządzenia będzie również prawidłowe.?