Partnerzy serwisu:
Zamawiający powinien przyjąć oświadczenia wykonawców dotyczące braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z uczestnikami postępowania, które zostały złożone samodzielnie po upływie 3 dni bez wzywania do uzupełnienia.

Pytanie: 

W  powyżej progów unijnych jeden z wykonawców wraz z ofertą złożył oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, a następnie samodzielnie ponownie przysłał oświadczenie po terminie 3 dni od złożenia ofert. Drugi wykonawca w innej części tego przetargu złożył oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej samodzielnie (bez wezwania), ale po terminie 3 dni od złożenia ofert. Czy zamawiający powinien wezwać do złożenia oświadczenia z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, czy przyjąć oświadczenia bez wezwania? Obydwaj wykonawcy złożyli oferty najkorzystniejsze w danej części przetargu

Odpowiedź: 

W omawianym przypadku zamawiający powinien przyjąć oświadczenia wykonawców dotyczące braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z uczestnikami postępowania, które zostały złożone samodzielnie po upływie 3 dni bez wzywania do uzupełnienia. 

Zgodnie z art.? 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzpzamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie zakłócają konkurencji w postępowaniu. 

Dokumentem potwierdzającym brak podstaw wykluczenia jest oświadczenie wykonawcy składane w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert dotyczącej: 

kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,?firm wykonawców wraz z ich adresami oraz ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach złożonych w terminie. 

Andrzej Łukaszewicz  

Więcej na ten temat na www.portalzp.pl