Partnerzy serwisu:
Wnioskodawcą może być każda osoba lub podmiot zainteresowany, które nie muszą przy tym posiadać statusu wykonawcy.

Pytanie: 

Czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający ma obowiązek udostępnienia skanów złożonych w postępowaniu ofert wraz z załącznikami osobie, która sama nie składała oferty w przetargu i nie posiada w związku z tym statusu „wykonawcy”? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 2 pkt 7b ustawy Pzp protokół jest dokumentem sporządzanym przez zamawiającego w formie pisemnej, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek jego sporządzenia jest odniesiony do każdego z trybów wskazanych w ustawie zaś jego udostępnienie następuje na wniosek wnioskodawcy. Wnioskodawcą może być każda osoba lub podmiot zainteresowany, które nie muszą przy tym posiadać statusu wykonawcy.? 

Zgodnie z art. 94 ustawy Pzpzamawiający jest zobowiązany sporządzać protokół w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co oznacza że powinien on być udostępniony wnioskodawcom już od momentu wszczęcia postępowania.?Co do zasady protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załącznikami do oferty są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.? 

Andrzej  Łukaszewicz 

Więcej na portalzp.pl

 • Brak zaszyfrowania załączników skutkuje odrzuceniem oferty

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W ocenie KIO brak zaszyfrowania załączników do oferty stanowi naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy PZP, to zaś skutkuje niezgodnością oferty z przepisami ustawy PZP i stanowi przesłankę do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 tej ustawy.
  Zaszyfrowana ofertę publiczna
 • Poznaj właściwą formę prowadzenia i udostępniania protokołu postępowania

  komunikacja elektroniczna
  Marcin Czeluśniak
  Protokół prowadzi się w wersji papierowej a udostępnia elektronicznie.
 • Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zawartymi w art. 82 ust. 1, wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może złożyć tylko jedną ofertę . Wskazana zasada ma charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczy również przypadków gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz będąca również wspólnikiem spółki cywilnej.
  Ustawa Pzp