Partnerzy serwisu:
Protokół prowadzi się w wersji papierowej a udostępnia elektronicznie.

Pytanie:

Spotkałem się z opinią, że protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od 2016 roku należy sporządzić w wersji elektronicznej. Moim zdaniem prowadzi się go w wersji papierowej a udostępnia wraz z załącznikami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Czy mam rację?

Odpowiedź:

Protokół prowadzi się w wersji papierowej a udostępnia elektronicznie.

Obowiązek stosowania środków komunikacji elektronicznej nie dotyczy czynności sporządzenia protokołu postępowania, która jest regulowana zasadą pisemności postępowania (art. 9 ust. 1 ustawy Pzp). Tryb udostępnienia protokołu oraz załączników do niego regulują przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 96 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.

Forma prowadzenia protokołu
Stosownie do art. 10a ust. 1 obowiązek użycia środków komunikacji elektronicznej dotyczy komunikacji między zamawiającymInternetwykonawcami prowadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sporządzenie protokołu stanowi samodzielną czynność zamawiającego, do której jest on zobowiązany na mocy art. 96 ustawy Pzp. Z uwagi na fakt, że czynność sporządzenia protokołu jest dokonywana samodzielnie przez zamawiającego nie wchodzi ona w zakres pojęcia „komunikacji” z art. 10a ust. 1 ustawy Pzp. Zatem forma protokołu nie jest obwarowana wymogiem użycia środków komunikacji elektronicznej. Do tej czynności znajduje zastosowanie zasada  prowadzenia postępowania w formie pisemnej wyrażona w art. 9 ust. 1 ustawy Pzp.

Marcin Czeluśniak

Więcej na www.portalzp.pl