Partnerzy serwisu:
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zawartymi w art. 82 ust. 1, wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może złożyć tylko jedną ofertę . Wskazana zasada ma charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczy również przypadków gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz będąca również wspólnikiem spółki cywilnej.

Ustawa Prawo zamówień publicznych zakazuje złożenia oferty samodzielnie przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą a także w ramach spółki cywilnej w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zawartymi w art. 82 ust. 1, wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może złożyć tylko jedną ofertę[1]. Wskazana zasada ma charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczy również przypadków gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz będąca również wspólnikiem spółki cywilnej.

Powyższe wynika z faktu, że przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy traktować jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podstawą uczestnictwa spółki cywilnej w postępowaniu o zamówienie publiczne jest art. 23 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, iż wykonawcy wspólnie ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 października 2000 r. sygn. akt: II CKN 298/00 uzasadniał, że w odniesieniu do spółki cywilnej źródła uprawnienia do reprezentacji spółki cywilnej, jakie przysługuje każdemu wspólnikowi spółki, należy upatrywać nie w instytucji pełnomocnictwa, lecz przedstawicielstwa ustawowego". Wskazać bowiem należy na art. 866 k.c., określający sposób reprezentacji spółki cywilnej, w myśl którego w braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników, każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Jeżeli umowa nie rozstrzyga kwestii reprezentowania, zastosowanie będą miały unormowania zawarte w art. 866 §2 k.c. dotyczące prowadzenia spraw spółki, czyli stosunków wewnętrznych spółki. W przypadku  braku stosownych postanowień umownych lub uchwały wspólników każdy wspólnik może sam zaciągać ze skutkiem wobec spółki zobowiązanie mieszczące się w zakresie zwykłych czynności spółki.

Wspólnicy spółki cywilnej nie muszą wyznaczać pełnomocnika, który będzie ich reprezentował w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wystarczy, że złożą umowę spółki, z której treści wynika zasada reprezentacji.

W opinii Urzędu Zamówień Publicznych, umowa spółki cywilnej, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji, może być uznana za udzielenie pełnomocnictwa spełniającego wymagania art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                                Autor: Marek Okniński[1] Z wyłączeniem przypadków składania ofert wariantowych – o ile zamawiający dopuszcza taką możliwość.