Partnerzy serwisu:
Wydruk dokumentu wygenerowanego przez system informatyczny ZUS (np. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek)?bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego upoważnionego pracownika ZUS, umożliwiający weryfikację z art. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest ? w mojej ocenie ?? prawidłowy.

Pytanie: 

W przetargu powyżej progów unijnych wezwaliśmy wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W toku oceny dokumentów komisja przetargowa powzięła wątpliwości co do zaświadczenia z ZUS wydanego w wersji elektronicznej. Dokument jest w formacie pdf i umożliwia edycję jego treści, opatrzony jest tylko kwalifikowanym podpisem pełnomocnika wykonawcy i brak na nim podpisu pracownika ZUS. Mając na uwadze: 

- rozporządzenie w sprawie dokumentów, zgodnie z którym zaświadczenie z ZUS powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz 

- rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, 

mamy wątpliwości, czy dokument można uznać za oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność przez wykonawcę

Czy stosownie do art. 50 ust. 4a−4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wykonawca mógł bez tworzenia cyfrowego odtworzenia w postaci skanu lub zdjęcia wydruku z elektronicznej wersji zaświadczenia wykonać kopię/wydruk z oryginalnego dokumentu i opatrzyć go własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Naszym zdaniem wykonawca powinien przekazać oryginalny dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika ZUS. Czy należy przyjąć, że wydruk dokumentu bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego upoważnionego pracownia ZUS, ale potwierdzony za zgodność z oryginałem przez wykonawcę umożliwiający weryfikację zgodną z art. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest prawidłowy? 

Odpowiedź: 

Wydruk dokumentu wygenerowanego przez system informatyczny ZUS (np. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek)?bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego upoważnionego pracownika ZUS, umożliwiający weryfikację z art. 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest − w mojej ocenie ?− prawidłowy. 

Wydruki dokumentów generowanych przez system informatyczny ZUS (np. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek) na mocy art. 50 ust. 4c o systemie ubezpieczeń społecznych?mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez ZUS, jeżeli zawierają dane, o których mowa w art. 50 ust. 4b, umożliwiające ich weryfikację w sposób określony w tym przepisie. Jest to podstawa prawna do traktowania ich jak oryginałów.? 

W opisanym przypadku kluczowe znaczenie ma art. 50 ust. 4a–4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 50 ust. 4a tej ustawy?zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał. Na mocy ust. 4b ZUS umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji, o których mowa w ust. 4a, przez udostępnioną przez niego stronę internetową, po podaniu: 

danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję, 

typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru, 

daty wydania zaświadczenia lub decyzji. 

Andrzela Gawrońska-Baran 

Więcej na ten temat na www.portalzp.pl