Partnerzy serwisu:
Przepis art. 139 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Pytanie:

Zamawiający przygotował umowę z datą zawarcia 30 grudnia 2019 r., na wykonanie usługi która będzie realizowana w 2020 roku. Zamawiający przesłał ją wykonawcy, lecz wróciła podpisana z datą 24 stycznia 2020 r. przy podpisie wykonawcy. W umowie jest podany czas obowiązywania umowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Czy taka umowa jest zawarta prawidłowo i obowiązuje od 1 stycznia 2020 r., lecz za datę jej zawarcia należy uznać dzień 24 stycznia 2020 r.?

Odpowiedź:

W sytuacji opisanej w pytaniu umowa obowiązuje od 24 stycznia 2020 r.

Przepis art. 139 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl