Partnerzy serwisu:
Aby rozwiązać umowę z nierzetelnym wykonawcą dużo zależy od zapisów w umowie, które określają zasady zerwania umowy, odstąpienia od umowy, kary umowne. Należy również wziąć pod uwagę zapisy prawa dotyczące rozwiązania umowy w Kodeksie Cywilnym.

Pytanie: 

Rozstrzygnęliśmy przetarg nieograniczony na dostawę macierzy dyskowej. Termin realizacji zamówienia stanowił jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca zaoferował 1 dzień od daty podpisania umowy, podczas gdy inne firmy proponowały termin 4−6 tygodni. Punkty za zaoferowany termin realizacji przesądziły o wyborze oferty jako najkorzystniejszej. 

Wykonawca podpisał umowę 12 września br. i do tej pory nie zrealizował zamówienia, mimo wezwań przesyłanych e-mailem i pocztą. W dniu podpisania umowy zamawiający zasugerował możliwość dodatkowej dostawy i aneksowania umowy z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Nastąpiła wymiana korespondencji w tej sprawie i wykonawca nalegał na podpisanie aneksu, sugerując przesunięcie w czasie całości transakcji. Zamawiający przedstawił stanowisko, że nie udzieli dodatkowego zamówienia i wezwał do realizacji umowy zgodnie z ofertą. Po tym fakcie wykonawca nie odezwał się, nie potwierdził nawet otrzymania wiadomości. Obecnie czekamy na zwrotne potwierdzenie odbioru pisma przesłanego wykonawcy na jego adres do siedziby firmy. Kiedy możemy odstąpić od umowy? Nie zrealizowano jej do tej pory (4.10 br.). Kara za opóźnienie dostawy to 200 zł za każdy dzień. Jak powinniśmy postąpić? 

Odpowiedź: 

W opisanym przypadku wiele zależy od zapisów łączącej strony umowy, z której może wynikać prawo do jej rozwiązania, odstąpienia od niej, czy też ważne kwestie dotyczące ewentualnych kar umownych. W dalszej kolejności należy również rozważyć prawo do odstąpienia od umowy przysługujące zamawiającemu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

Ważne w tym temacie pozostaje rozróżnienie instytucji odstąpienia od umowy, którego skutkiem jest powrót do momentu przed zawarciem umowy od wypowiedzenia umowy skutkującego na przyszłość. Konsekwencje tych instytucji są różne m.in. w zakresie rozliczeń między stronami. 

W obrocie prawnym istnieje umowne prawo odstąpienia od umowy, które może nastąpić na podstawie odpowiedniego zastrzeżenia umownego. Z tego względu rozwiązania problemu opisanego w pytaniu należy szukać w pierwszej kolejności w zapisach umowy. 

Justyna Andała-Sępkowska 

Więcej na portalzp.pl