Partnerzy serwisu:
Decydującą datą jest tutaj dzień zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Takie podejście wynika z definicji zamówienia publicznego zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp.

Pytanie:

Czy jeśli udzielenie zamówienia miało miejsce w grudniu 2018 roku (umowa została więc zawarta w 2018 roku), ale dotyczyło usług, które będą realizowane w 2019 roku, to takie zamówienie należy wpisać do sprawozdania za rok 2018?

Odpowiedź:

Tak. Tego rodzaju zamówienie należy ujawnić w sprawozdaniu za 2018 rok.

Decydującą datą jest tutaj dzień zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Takie podejście wynika z definicji zamówienia publicznego zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy Pzp. Stosownie do tego przepisu zamówienie publiczne to umowa odpłatna zawierana między zamawiającymwykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienie uznaje się za udzielone w chwili podpisania umowy z wykonawcą.

Sprawozdanie za dany rok uwzględnia zaś wszystkie zamówienia publiczne udzielone w tym roku. W sprawozdaniu za 2018 rok należy uwzględnić wszystkie umowy w sprawie zamówień publicznych podpisane w tym właśnie roku. Nie ma znaczenia fakt, że umowa będzie wykonywana de facto w roku kolejnym (bądź w kolejnych kilku latach).

Więcej na Portal ZP.

Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców.