Partnerzy serwisu:
Przepisy ustawy Pzp nie regulują wprost czynności zamawiającego odnoszących się do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym do jego odrzucenia np. z powodu braku w nim treści wskazanych we wzorze.

Pytanie:

Realizujemy zamówienie z dziedziny obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu dwustopniowego. Wykonawca złożył wniosek zawierający wyłącznie nagłówek z tytułem postępowania, opieczętowany, zaparafowany w dolny rogu i nazwał ten dokument wnioskiem o dopuszczenie do udziału postępowaniu. Brakuje w nim informacji i oświadczeń wymaganych we wzorze wniosku będącego załącznikiem do ogłoszenia. Czy zamawiający powinien odrzucić wniosek jako niekompletny?

Odpowiedź:

Przepisy ustawy Pzp nie regulują wprost czynności zamawiającego odnoszących się do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym do jego odrzucenia np. z powodu braku w nim treści wskazanych we wzorze.

W opisanym przypadku należy ocenić, czy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa został skutecznie wniesiony. Z przedstawionych w pytaniu informacji wynika, że jest on jedynie zaparafowany, a dodatkowo brakuje w nim treści z przygotowanego przez zamawiającego wzoru wniosku.

Andrzela Gawrońska-Baran

Więcej na www.portalzp.pl