Partnerzy serwisu:
Nowa ustawa Pzp przewiduje przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne kilka koniecznych do zastosowania regulacji, jak np. zamieszczanie ogłoszenia w BIP zamawiającego.

Polski ustawodawca w ślad za unijnym przewidział w regulacjach nowelizacji ustawy Pzp obowiązującej od 28 lipca 2016 r. specjalne regulacje dla zamówień publicznych na usługi społeczne, które dotychczas funkcjonowały jako usługi o charakterze niepriorytetowym.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne.

Istotnie zmienia się sposób postępowania przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne, w szczególności na te, których wartość jest równa:

- wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro lub ją przekracza - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, lub

- wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1.000.000 euro bądź ją przekracza - w przypadku zamówień sektorowych. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całej Polski

Umieszczenie ogłoszenia w BIP

Ustawa Pzp przewiduje przy udzielaniu tego rodzaju zamówień kilka koniecznych do zastosowania regulacji, jak np. zamieszczanie ogłoszenia w BIP zamawiającego. Co do zasady przepisy pozwalają na liberalne podejście do procedury na tego typu zamówienia z zastrzeżeniem, że zamawiający udziela ich w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny.

 • Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Po nowelizacji Pzp istnieje możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej w przypadku gdy zostały złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.
  Aukcja elektroniczna w zamówieniach publicznych
 • Warunki udziału w postępowaniu

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z ustawą Pzp, oświadczenia i dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
  Warunki udziału w postępowaniu
 • Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.
  Umowa o pracę w zamówieniach publicznych
 • Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu poprawić omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
  Niezgodności formularza oferty