Partnerzy serwisu:
Sprawdź jakie przesłanki stanowią podstawę do wykluczenia wykonawcy z postępowania dotyczącego obronności i bezpieczeństwa.

Pytanie:

Czy zamawiający , prowadząc postępowanie z obronności i bezpieczeństwa, może badać podstawy wykluczenia zasobów podwykonawcy?

Odpowiedź:

Obowiązek wykazania zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw lub ochrony informacji niejawnych przy zamówieniach z dziedziny obronności i bezpieczeństwa dotyczy zarówno wykonawców jak i podwykonawców. Określone w ustawie Pzp przesłanki wykluczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie tego typu zamówienia znajdują zatem zastosowanie także w stosunku do podwykonawców .

Celem udzielania zamówień z dziedziny obronności i bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa oraz rozwój polskiego przemysłu obronnego. Wiąże się z tym konieczność zapewnienia ochrony informacji niejawnych, wykorzystywanych na każdym etapie tego typu zamówień przez zamawiających i wykonawców.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Regulacje dotyczące wykluczenia

Mając na względzie bezpieczeństwo udzielania zamówień oraz rozwój polskiego przemysłu obronnego, do ustawy Pzp wprowadzono szczególne regulacje, dotyczące m.in.:

-możliwości wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy, któremu udowodniono naruszenie zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw w innym postępowaniu bądź podmiotu, który nie posiada wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

-wprowadzenia zasady "preferencji europejskich", pozwalającej na udział w postępowaniu wyłącznie wykonawców mających siedzibę w jednym z krajów UE lub na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo na terytorium kraju, z którym UE lub Polska zawarły odpowiednie umowy międzynarodowe.