Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp umożliwia wykonawcy wycofanie oferty przetargowej przed upływem terminu składania ofert wyznaczonym przez zamawiającego.

Określając wyżej wskazane uprawnienie ustawodawca nie sprecyzował niestety procedur związanych z wycofaniem oferty (w przeciwieństwie do zasad zwrotu oferty złożonej po terminie, w którym to przypadku ustawa Pzp wskazuje sposób działania).

Biorąc pod uwagę fakt, że wycofanie oferty przetargowej jest oświadczeniem woli w rozumieniu przepisu art. 60 Kodeksu cywilnego, powinno zostać złożone przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

Prawidłowo złożone przez wykonawcę oświadczenie o wycofaniu oferty powoduje, iż oferta uznawana jest za niezłożoną.

Wycofanie oferty przetargowej

Wobec braku rozwiązań ustawowych pojawia się przy wycofaniu oferty przetargowej problem formalny - przepisy nie wskazują czy zamawiający powinien technicznie (fizycznie) zwrócić ofertę , czy też może ją zatrzymać i załączyć do akt postępowania przetargowego . W tym miejscu należy odwołać się do praktyki udzielania zamówień publicznych oraz celu regulacji prawnych i podejmowanych czynności.

W związku z faktem, iż oferta wycofana nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania, tym samym nie istnieją żadne przesłanki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wycofanej oferty na gruncie przepisów prawa.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Termin wycofania oferty przetargowej

Racjonalnym działaniem zamawiającego jest zwrot wycofanej oferty najpóźniej po dokonaniu publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu , którego dotyczy wycofywana oferta.

W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się aby zamawiający określał w siwz zasady zwrotu wycofanej oferty, w szczególności aby wskazał sam fakt zwrotu wycofanych ofert, termin, oraz zasady ponoszenia kosztów zwrotu oferty . Takie działanie może wpłynąć pozytywnie na prowadzone postępowania, na czym skorzystają zarówno zamawiający jak również wykonawcy .

Podstawa prawna:

art. 84 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.