Partnerzy serwisu:
Obowiązki nałożone na wykonawcę, w tym w szczególności konieczność odpłatnej dzierżawy sprzętu zamawiającego, sprawia, że umowa nie kwalifikuje się jako zamówienie publiczne.

Pytanie: 

Zamawiający w przetargu nieograniczonym na obsługę placów składowych zapisał w siwz, że do realizacji części zamówienia obligatoryjnie wydzierżawi wykonawcy sprzęt (lokomotywy, suwnice, żurawie) oraz infrastrukturę (torowisko). Poinformował też, że dzierżawa będzie odpłatna, rozliczana stałym miesięcznym czynszem. Wykonawca powinien uwzględnić koszt dzierżawy w wycenie przedmiotu zamówienia na podstawie ilości szacowanych roboczogodzin określonych w siwz. Usługi świadczone na rzecz zamawiającego są rozliczane z kolei po stawkach godzinowych określonych oddzielnie dla każdej maszyny oraz dla pracownika do prac ręcznych. Rozliczenie usług obsługi placów składowych odbywa się dodatkowo na podstawie wskazań systemu monitoringu parametrów pracy maszyn. Rozliczany jest efektywny czas pracy maszyn w następujący sposób: 

 • czas pracy pod obciążeniem (np. jazda) – bazowa stawka godzinowa, 
 • czas pracy na biegu jałowym (postój z włączonym silnikiem) – stawka bazowa obniżona o 30%, 
 • czas pracy na wyłączonym silniku (sprzęt w dyspozycji zamawiającego) – stawka jak za pracownika do prac ręcznych. 

Niejednokrotnie koszt dzierżawy może być większy niż przychód ze świadczenia usług przez wykonawcę dzierżawionym sprzętem, a wpływ na to ma tylko zamawiający, ponieważ to on ustala nominalny poziom roboczogodzin zamawianego sprzętu i zapewnia front robót dla niego. 

Czy taki sposób rozliczenia dzierżawy jest zgodny z prawem i nie narusza interesów wykonawcy? Czy w tym przypadku nie byłoby zasadne, aby rozliczenie dzierżawy odbywało się według tych samych zasad, według których zamawiający rozlicza świadczone na jego rzecz usługi? Dzierżawione sprzęty w większości przypadków są dostosowane wyłącznie do prac przeładunkowych na placach składowych i nie ma możliwości świadczyć nimi innych usług lub wykorzystać ich w inny sposób przez dzierżawcę (lokomotywy wąskotorowe, suwnice, żurawie wieżowe, torowisko)? 

Odpowiedź: 

Moim zdaniem postępowanie zamawiającego jest nieuprawnione. Obowiązki nałożone na wykonawcę, w tym w szczególności konieczność odpłatnej dzierżawy sprzętu zamawiającego, sprawia, że umowa nie kwalifikuje się jako zamówienie publiczne

Dodatkowo, w mojej ocenie, zamawiający narusza naczelną zasadę zamówień publicznych – uczciwej konkurencji, gdyż uniemożliwia wykonawcy właściwe obliczenie ceny za realizację zamówienia. Obowiązek uwzględnienia w cenach jednostkowych stałego kosztu dzierżawy jest nie do pogodzenia z brakiem zapewnień co do minimalnych ilości prac zlecanych w danym okresie rozliczeniowym, opłacanych właśnie wedle cen jednostkowych. 

Katarzyn Bełdowska 

Więcej na www.portalzp.pl 

 • Oferta częściowa musi dotyczyć konkretnego zadania objętego zamówieniem

  przetarg nieograniczony
  Marta Mikulska-Nawacka
  Zamawiający nie jest w stanie zapobiec sytuacji, gdy dwaj wykonawcy złożą ofertę na zadanie nr 1 a nie wniosą ofert na zadanie nr 2, gdyż w przetargu nieograniczonym każdy może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie.
  Przetarg nieograniczony
 • Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Złożenie oferty przetargowej (jako oświadczenia woli) jest czynnością zwykłego zarządu w przypadku spółki cywilnej i nie wymaga uchwały wspólników. Oferta może zostać zatem skutecznie podpisana wyłącznie przez jednego ze wspólników.
  Dokumenty przetargowe
 • Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

  zamówienia publiczne
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  Jedynym możliwym rozwiązaniem jest unieważnienie postępowania w zakresie jednej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że może zostać zanegowane wystąpienie przesłanki unieważnienia wskazanej w tym przepisie.
  Kielce, 12 lipca 2018 roku, Kadzielnia. Budowa ścieżki edukacyjnej