Partnerzy serwisu:
Oferta jako informacja publiczna może być bowiem udostępniona każdemu zainteresowanemu podmiotowi, niekoniecznie będącemu wykonawcą w danym postępowaniu. Należy natomiast pamiętać o obowiązujących datach udostępniania dokumentów danej procedury.

Pytanie:

Wykonawca złożył do zamawiającego prośbę o przekazanie treści oferty X. Zamawiający odpisał, że może ją udostępnić do wglądu w wyznaczonym terminie w swojej siedzibie. Wykonawca odpisał, że chciałby otrzymać skan oferty. Czy jest to dopuszczalne, aby zamawiający skanował ofertę i ją przesyłał do wykonawcy? Nie będzie miał wówczas kontroli nad tym, kto zapozna się z dokumentami. Czy zamawiający ma obowiązek przekazać taki skan?

Odpowiedź:

Zamawiający może zeskanować ofertę i przesłać go wykonawcy. Nie ma tu ryzyka, że z ofertą zapozna się niepożądana osoba. Oferta jako informacja publiczna może być bowiem udostępniona każdemu zainteresowanemu podmiotowi, niekoniecznie będącemu wykonawcą w danym postępowaniu. Należy natomiast pamiętać o obowiązujących datach udostępniania dokumentów danej procedury.

Warto także wiedzieć, że zamawiający ma prawo odmówić przekazywania skanu dokumentów – jeśli ich sporządzenie z uwagi np. na objętość oferty bądź załączone do niej szczególne formy dokumentów (foldery, próbki itp.) jest utrudnione bądź technicznie niemożliwe. Wówczas należy przekazać wykonawcy ponownie informację, iż oferta zostanie udostępniona w siedzibie zamawiającego w określonym terminie z uwagi na brak możliwości jej zeskanowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne a wynika to z podstawowej zasady prowadzenia postępowania, jaką statuuje art. 8 ustawy Pzp. Przepis ten również wyraźnie wskazuje sytuacje, w których ta jawność może być przez zamawiającego ograniczona, ale należy je traktować w kategoriach wyjątku (są to np. zastrzeżone tajemnice przedsiębiorstwa, dane, które nie powinny być ujawniane z uwagi na ochronę prywatności bądź interesu publicznego itp.).

Justyna Rek-Pawłowska

Więcej na Portal ZP.