Partnerzy serwisu:
96 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, że protokół wraz z załącznikami jest jawny.

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym powyżej progów unijnych z zastosowaniem procedury odwróconej prowadzonej zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp jeden z wykonawców zwrócił się do zamawiającego o umożliwienie mu na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy Pzp wglądu do protokołu. Żąda udostępnienia treści złożonych ofert jak również kompletnej dokumentacji, która wpłynie w postępowaniu w drodze wyjaśnień i/lub uzupełnień do ofert. Czy zamawiający powinien udostępnić wnioskującemu wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny przed wyborem najkorzystniejszej oferty? Czy oświadczenia i dokumenty składane na wezwania z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp oraz wnoszone do nich uzupełnienia i wyjaśnienia stanowią załączniki do protokołu i powinny być udostępnione po wyborze oferty (zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp) czy też nie są załącznikami i można je udostępnić przed tym wyborem?

Odpowiedź:

W myśl art. 96 ust. 2 ustawy Pzp oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia wnioski i inne dokumenty składane przez zamawiającego i wykonawców stanowią załączniki do protokołu. Natomiast art. 96 ust. 3 ustawy Pzp stanowi, że protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków.

Wobec powyższego, w świetle  literalnego brzmienia art. 96 ust. 3 ustawy Pzp nasuwa się wątpliwość, czy np. wyjaśnienia dotyczące treści oferty, rażąco niskiej ceny, dokumenty składane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp i ich wyjaśnienia lub uzupełnienia należy potraktować tak jak ofertę, czy też inny dokument, który może zostać udostępniony po wyborze oferty.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na Portal ZP.