Partnerzy serwisu:
Zamawiający powinien określić w dokumentacji postępowania wybraną przez siebie drogę komunikacji, tj. sposób i formę składania dokumentów, w tym tych "potwierdzających", jak i tych składanych w celu wyjaśnienia niejasnych treści.

Pytanie:

Prowadzimy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych. Oferty można składać  zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Czy wykonawcy, którzy złożyli oferty w formie pisemnej, muszą uzupełniać na wezwanie dokumenty w tej samej postaci (i odwrotnie wykonawcy składający ofertę w postaci elektronicznej muszą uzupełniać dokumenty elektronicznie)? Czy zamawiający ma prawo w takiej sytuacji zastrzec postać złożenia dokumentów w wezwaniu odpowiednio do formy złożonych ofert, oczywiście z wyłączeniem tych, które na mocy innych przepisów mogą mieć postać elektroniczną (np. KRK)? Spotkałam się z różnymi opiniami na ten temat.

Odpowiedź:

Zamawiający powinien określić w dokumentacji postępowania wybraną przez siebie drogę komunikacji, tj. sposób i formę składania dokumentów, w tym tych „potwierdzających”, jak i tych składanych w celu wyjaśnienia niejasnych treści. Jeżeli zamawiający tego nie uczynił, wówczas, w mojej ocenie, wykonawcy są upoważnieni do złożenia dokumentów „na wezwanie”, zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, niezależnie od tego, w jakiej postaci wnieśli oferty.

Zgodnie z art. 18a ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r., komunikacja między zamawiającymwykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,
  • osobiście,
  • za pośrednictwem posłańca bądź faksu lub
  • przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

z zastrzeżeniem, że wybrany przez zamawiającego sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na Portal ZP.