Partnerzy serwisu:
...jeżeli zamawiający jasno określił w siwz sposób komunikacji (w tym przypadku za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Smart ZP), wszyscy wykonawcy powinni zastosować się do tych wymogów.

Pytanie:

Wykonawca złożył w terminie prawidłowe oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. Jednak mimo jasnych instrukcji co do formy komunikacji, wysłał je na adres e-mail zamawiającego. Nie zareagował także na wezwanie zamawiającego do złożenia oświadczenia przez Platformę Smart ZP. Czy należy wykluczyć wykonawcę z procedury? Co z wadium, które wpłacił?

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie należy rozważać w kontekście poniższych wyjaśnień.

 Siwz obowiązuje każdego wykonawcę

Zamawiający zamieszcza w siwz wymagania, które wykonawcy muszą spełnić. W tym zakresie nie ma odstępstw. Wszystkich uczestników postępowania obowiązują te same zasady, które są odpowiedzią na wymogi art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.

Zatem jeżeli zamawiający jasno określił w siwz sposób komunikacji (w tym przypadku za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Smart ZP), wszyscy wykonawcy powinni zastosować się do tych wymogów. Zamawiający nie ma też obowiązku sprawdzania i kontrolowania innych dróg komunikacji w swojej organizacji.

Konieczne jest wezwanie do uzupełnienia

Braki i nieścisłości w ofercie można uzupełniać i wyjaśniać w drodze wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 oraz 3a ustawy Pzp. Sam brak dokumentu nie przesądza jeszcze o losie oferty. Jeżeli dokument ma status „uzupełnialnego”, a takim niewątpliwie jest oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, zamawiający wzywa wykonawcę do jego uzupełnienia.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że czynność uzupełnienia ma charakter jednorazowy. Oznacza to, że w przypadku braku reakcji ze strony wykonawcy lub przesłania dokumentu wadliwego nie ma możliwości wystosowania ponownego wezwania do uzupełnienia.

Zgodnie z opinią UZP pt. „Obowiązek żądania uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych”: „(…) Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów również wtedy, gdy zostały one złożone, ale nie spełniają wymagań formalnych, np. dokument jest nieaktualny, tj. wystawiony wcześniej niż we wskazanym terminie, złożony w niewłaściwej formie, bez podpisu czy potwierdzenia za zgodność z oryginałem, nieczytelny”.

Katarzyna Pyrka

Więcej na Portal ZP