Partnerzy serwisu:
Projektant i kosztorysant, jako że podejmowane przez nich czynności nie mają wpływu na wynik postępowania, nie składają oświadczenia o bezstronności i niekaralności.

Pytanie:

W nawiązaniu do art. 56 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp oraz treści nowego protokołu postępowania – cyt. „Osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania (wskazać osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania, w tym osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania, należy wskazać osoby, które faktycznie dokonywały dane czynności oraz podać zakres tych czynności"), proszę o odpowiedź, czy osoby niebędące pracownikami zamawiającego, które nie zostały upoważnione do dokonania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, uczestniczące w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia lub oszacowaniu jego wartości (np. projektant, kosztorysant) muszą składać oświadczenia o konflikcie interesów i niekaralności?

Odpowiedź:

Projektant i kosztorysant, jako że podejmowane przez nich czynności nie mają wpływu na wynik postępowania, nie składają oświadczenia o bezstronności i niekaralności.

Podobnie jak dotychczas, istnieje konieczność wyłączenia osób, które nie zapewniają bezstronności i obiektywizmu, z działań związanych z postępowaniem. Oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku istnienia okoliczności, o których mowa odpowiednio w art. 56 ust. 2 lub 3 nowej ustawy Pzp, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, składa:

  • kierownik zamawiającego,
  • członek komisji przetargowej,
  • inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania po stronie zamawiającego,
  • inne osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania,
  • osoby udzielające zamówienia.

Wedle zapisów rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach kategorii „innych osób mogących wpłynąć na wynik tego postępowania", mogą występować pewne osoby, które brały udział w przygotowaniu postępowania. Trudno jest ustalić intencje, jakie przyświecały ustawodawcy przy redakcji takiego zapisu, zwłaszcza że z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp wykreślono ostatecznie osoby podejmujące czynności w ramach przygotowania postępowania.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl