Partnerzy serwisu:
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku fundacji dotyczy jej urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Zamawiający powinien zatem dysponować zaświadczeniami od wszystkich członków zarządu.

Pytanie: 

Prowadzę przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych . Ofertę z pierwszej pozycji rankingowej złożyła fundacja. Z ofertą przedstawiła zaświadczenie z KRK dotyczące prezesa fundacji. W jej zarządzie są jednak również dwaj wiceprezesi. Czy zamawiający powinien wezwać do złożenia zaświadczeń z KRK dotyczących fundacji oraz wiceprezesów? 

Odpowiedź: 

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku fundacji dotyczy jej urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  Zamawiający powinien zatem dysponować zaświadczeniami od wszystkich członków zarządu. Dlatego w okolicznościach pytania aktywuje się obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentu wpisany w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

Składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp , wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może dotyczyć: 

osoby fizycznej, 

wspólników w spółkach jawnych lub partnerskich, 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, 

prokurenta, 

urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

Justyna Andała-Sępkowska 

Więcej na  portalzp.pl