Partnerzy serwisu:
Ustawa o elektronicznym fakturowaniu pozostaje bez wpływu na obowiązki zamawiającego w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Pytanie:

Czy ogłaszając przetarg nieograniczony, w załączonym do siwz projekcie umowy należy zamieszczać wzmiankę o możliwości zastosowania elektronicznych faktur? Czy należy podawać jakiś numer identyfikujący zamawiającego?

Odpowiedź:

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu pozostaje bez wpływu na obowiązki zamawiającego w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zapisy umowy związane z fakturowaniem elektronicznym mają dobrowolny i porządkujący charakter.

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej ustawa o elektronicznym fakturowaniu), która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r., określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego dalej platformą.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na portalzp.pl