Partnerzy serwisu:

Pytanie:

W SWZ na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp jednym z kryteriów oceny oferty jest okres gwarancji i rękojmi za wady. Czy w SWZ można wprowadzić zapis: „Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych, dostarczone i zamontowane urządzenia i materiały budowlane wynosi 48 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń. W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane lub niewpisanie gwarancji jakości i rękojmi za wady, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jako niezgodną z warunkami zamówienia".