Partnerzy serwisu:
Opisana instytucja wiąże się zatem z przeniesieniem odpowiedzialności za prawidłowość czynności z kierownika zamawiającego na upoważnioną osobę, która faktycznie je realizuje.

Pytanie:

Na podstawie art. 52 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp kierownik zamawiającego może powierzyć swoim pracownikom, w formie pisemnej, wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności. Czy wówczas kierownik nie może już w danym postępowaniu wykonywać czynności, które powierzył pracownikom? Czy może mogą to robić na zmianę, tj. albo upoważniony pracownik, albo sam kierownik?

Odpowiedź:

Jeśli kierownik zamawiającego powierza zastrzeżone dla niego czynności pracownikom, to potem może je realizować zarówno on sam, jak i osoba, której powierzył obowiązki.

Stosownie do art. 52 ustawy Pzp za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada:

  • kierownik zamawiającego,
  • inne osoby, w zakresie, w jakim powierzono im czynności w postępowaniu oraz związane z jego przygotowaniem.

Kierownik zamawiającego może powierzyć swoim pracownikom, w formie pisemnej, zastrzeżone dla niego czynności.

Opisana instytucja wiąże się zatem z przeniesieniem odpowiedzialności za prawidłowość czynności z kierownika zamawiającego na upoważnioną osobę, która faktycznie je realizuje.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl