Partnerzy serwisu:
W przypadku stwierdzenia błędów w obliczeniu ceny, zamawiający powinien kompleksowo sprawdzić ofertę w zakresie wymaganym na etapie jej złożenia, ale w przypadku stwierdzenia braków nie występuje o jej uzupełnienie lub poprawienie.

Pytanie:

Moje pytanie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług. Na początkowym etapie badania ofert analiza zamawiającego wykazała, że jedna z ofert podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp (oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny). Powstało pytanie, czy w takiej sytuacji zamawiający jest zobowiązany prowadzić dalsze kompleksowe badanie oferty? Pytanie wydaje się być zasadne, chociażby w kontekście czynności wyjaśniania rażąco niskiej ceny w zakresie określonym w art. 224 ust. 2 pkt 1, który za punkt odniesienia przyjmuje m.in. średnią arytmetyczną cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10. Czy w sytuacji zaistnienia podstawy do odrzucenia oferty w oparciu na art. 226 ust. 1 pkt 10 należy wezwać wykonawcę, który złożył tę ofertę, do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny? Zgodnie z art. 224 ust. 2 pkt 1 nie uwzględnia się tej oferty w procesie kwalifikacji rażąco niskiej ceny, ustalając średnią arytmetyczną ofert złożonych w postępowaniu. Pojawia się również pytanie, jak w tej sytuacji traktować zapis art. 128 ustawy Pzp, który przyznaje zamawiającemu prawo do odstąpienia od obowiązku wezwania wykonawcy do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, ale i innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, jeśli oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na złożenie, uzupełnienie lub poprawienie tychże środków dowodowych.

Odpowiedź:

W przypadku stwierdzenia zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, tj. błędów w obliczeniu ceny, zamawiający powinien kompleksowo sprawdzić ofertę w zakresie wymaganym na etapie jej złożenia, ale w przypadku stwierdzenia braków nie występuje o jej uzupełnienie lub poprawienie.

W zakresie badania rażąco niskiej ceny warto przytoczyć komentarz opublikowany przez Urząd Zamówień Publicznych do art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „W omawianym przepisie wskazano, że przy dokonaniu takiej oceny należy brać pod uwagę średnią arytmetyczną cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp. Innymi słowy, dokonując badania, czy wzywać wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, zamawiający nie będzie brał pod uwagę ofert odrzuconych z powodu złożenia po terminie składania ofert (art. 226 ust. 1 pkt 1 Pzp) oraz zawierających błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp). Przy ocenie konieczności wszczęcia postępowania wyjaśniającego w zakresie rażąco niskiej ceny lub kosztu zamawiający bierze pod uwagę etap oceny ofert. Oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie wskazanych przesłanek to oferty, co do których zamawiający w toku oceny ofert nie powziął uzasadnionych wątpliwości, że istnieją podstawy do ich wyeliminowania z postępowania.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na www.portalzp.pl

 • Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

  odrzucenie oferty
  Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
  W przypadku stwierdzenia zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, tj. błędów w obliczeniu ceny, zamawiający powinien kompleksowo sprawdzić ofertę w zakresie wymaganym na etapie jej złożenia. Jednak w przypadku stwierdzenia braków nie występuje o jej uzupełnienie lub poprawienie oraz nie przeprowadza procesu badania rażąco niskiej ceny.
  Odrzucenie oferty - nowa ustawa Pzp
 • Rażąco niska cena - wyjaśnienia wykonawcy i odstąpienie zamawiającego od wezwania

  rażąco niska cena
  Krzysztof Hodt
  Artykuł 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający ma obowiązek zwrócić się o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, jeżeli całkowita cena oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% m.in. od wartości zamówienia powiększonej o VAT, ustalonej przed wszczęciem postępowania.
  Rażąco niska cena - Prawo zamówień publicznych
 • Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

  przetarg nieograniczony
  Agata Smerd
  Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - dla przetargu nieograniczonego powyżej progów UE, zgodnie z nieaktualnymi już przepisami, które jednak obowiązują dla postępowania, o którym mowa w pytaniu).
  Przetarg nieograniczony