Partnerzy serwisu:
Artykuł 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający ma obowiązek zwrócić się o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, jeżeli całkowita cena oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% m.in. od wartości zamówienia powiększonej o VAT, ustalonej przed wszczęciem postępowania.

Pytanie:

Ceny ofert 6 wykonawców (na 8 wszystkich złożonych ofert) są niższe o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. Czy w tej sytuacji należy bezwzględnie wezwać do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, działając na podstawie art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp? Z kolei w porównaniu do średniej arytmetycznej cen złożonych ofert, żadna z zaoferowanych cen nie jest rażąco niska.

Publikujwartość szacunkowa jest po prostu zawyżona. Czy wobec tego powinnam wezwać kosztorysanta do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, który był podstawą wartości szacunkowej zamówienia i na tej podstawie odstąpić od wezwania wyjaśnień?

Odpowiedź:

W sytuacji opisanej w pytaniu można rozważyć odstąpienie od procedury badania rażąco niskiej ceny.

Artykuł 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający ma obowiązek zwrócić się o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, jeżeli całkowita cena oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% m.in. od wartości zamówienia powiększonej o VAT, ustalonej przed wszczęciem postępowania. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy rozbieżność wynika z oczywistych okoliczności, które nie wymagają wyjaśnienia.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl

 • Wariant II trybu podstawowego a oferty z rażąco niską ceną

  oferta dodatkowa
  Krzysztof Hodt
  Nie ma przeszkód, aby wykonawca w ofercie dodatkowej zaoferował niższą cenę niż w ofercie złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie, nawet jeżeli cena była badana pod kątem rażąco niskiej.
  Rażąco niska cena
 • Dostawa paliwa - szacowanie zamówienia i kryteria oceny ofert

  paliwa
  Krzysztof Hodt
  Obliczając wartość szacunkową, można zamiast ceny paliwa w dystrybutorze (na konkretnej stacji paliw) przyjąć średnią cenę paliwa z województwa, gdzie ma siedzibę zamawiający. Dane takie można znaleźć w Internecie (np. na stronie https://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw).
  Paliwo - nowa ustawa Pzp
 • Jak oszacować wartość nieplanowanego wcześniej zamówienia publicznego

  zamówienia publiczne
  Justyna Rek-Pawłowska
  Jeżeli zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówienia (otrzymania dodatkowych środków z projektu UE) w chwili zlecania pierwszych zamówień w tym samym przedmiocie i o tej samej tożsamości podmiotowej, to można potraktować aktualne zamówienie osobno i nie sumować go z pozostałymi zakupami o tej samej tożsamości podmiotowej i przedmiotowej.
  Zamówienie publiczne