Partnerzy serwisu:
Pytanie: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia. Niestety nie otrzymaliśmy dotacji na całość tegoż przetargu. W zeszłym roku dostaliśmy pieniądze jedynie na część. W tym roku na część kolejną (etapy musieliśmy dostosować do wielkości dotacji). Co jest zatem wartością zamówienia w takim przypadku - całe ogrodzenie czy wielkość przyznanej dotacji? Za każdym razem "z konieczności" jest nowe postępowanie i też inny wykonawca. Ogrodzenie jest jeszcze niedokończone i nie ma pewności kiedy i czy w ogóle będzie kolejna dotacja. Całość nie przekracza progów unijnych.

Odpowiedź: Szacując wartość zamówienia, na podstawie kosztorysu inwestorskiego bądź planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, musisz wziąć pod uwagę tylko zakres prac do wykonania w danym roku (art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w (art. 44 ust. 1 ustawy o finansach publicznych):

- ustawie budżetowej,

- uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego,

- planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

W zależności od tego, jakim podmiotem jest zamawiający, plan wydatków znajduje się odpowiednio w jednym z ww. dokumentów. Wszystkie z nich są dokumentami uchwalanymi na rok budżetowy, który jest równocześnie rokiem kalendarzowym. Wyjątek stanowią: Wieloletni Plan Finansowy Państwa, o którym mowa w art. 103 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który jest sporządzany na cztery lata. Natomiast w przypadku jednostki samorządu terytorialnego wieloletnia prognoza finansowa, o której mowa w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. A zatem jeśli wykonanie ogrodzenia nie było ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa bądź też nie było objęte wieloletnią prognozą finansową, to każdy etap prac w danym roku należy traktować odrębnie.

Podstawa prawna: art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 44 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.); art. 103 ust. 1, art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240).

Odpowiedź udzielona: 24 czerwca 2010 r.

www.portalzp.pl