Kiedy można skorzystać z prawa opcji?

Dominika Perkowska
23.10.2013 , aktualizacja: 23.10.2013 10:34
A A A
Skorzystanie z prawa opcji nie wiąże się z koniecznością zawierania aneksu do umowy, ani tym bardziej zawierania nowej, odrębnej umowy.
Pytanie

Czy korzystając z prawa opcji trzeba stworzyć aneks do umowy? W jakim terminie od podpisania umowy można skorzystać z tego prawa?

Odpowiedź

Prawo opcji jest realizowane na podstawie umowy podstawowej zawartej z wykonawcą i nie ma w tym przypadku konieczności zawierania aneksu. Z prawa opcji zamawiający może skorzystać w terminie obowiązywania umowy z wykonawcą.

Zasady korzystania z prawa opcji

Prawo opcji jest realizowane w ramach jednej i tej samej umowy zawartej z wykonawcą. Umowa podstawowa reguluje bowiem zarówno wykonanie części zamówienia objętej zakresem zadeklarowanym przez zamawiającego (części minimalnej zagwarantowanej przez zamawiającego), jak i zastosowanie oraz warunki realizacji opcji.

Uwaga!

Skorzystanie z prawa opcji nie wiąże się z koniecznością zawierania aneksu do umowy, ani tym bardziej zawierania nowej, odrębnej umowy. Wystarczy, że zamawiający pisemnie poinformuje wykonawcę o swojej decyzji skorzystania z prawa opcji, zgodnie z warunkami umownymi.

Skorzystanie z prawa opcji - tylko w czasie trwania umowy

Opcja uruchamia się na podstawie jednostronnej dyspozycji - oświadczenia woli zamawiającego. Ponieważ prawo opcji wynika z umowy podstawowej, zamawiający może z niego skorzystać jedynie w czasie jej obowiązywania.

Prawo opcji, w przypadku kiedy zamawiający przewidzi taką ewentualność w warunkach przetargowych, może zakładać również zmianę terminu obowiązywania umowy, poprzez jego wydłużenie. Wówczas, kiedy zamawiający w okresie obowiązywania umowy podstawowej podejmie decyzję o skorzystaniu z prawa opcji, ma prawo zwiększyć zakres zamówienia i zmienić termin obowiązywania umowy w takim zakresie w jakim zostało to określone w siwz na etapie postępowania przetargowego.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne