Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Andrzela Gawronska-Baran
24.06.2014 , aktualizacja: 24.06.2014 15:06
A A A
Wyznaczenie krótszego niż minimalny terminu składania ofert stanowi naruszenie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyznaczenie krótszego niż minimalny terminu składania ofert stanowi naruszenie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych. (Fot. Shutterstock)

Prawo zamówień publicznych przewiduje minimalne terminy, jakie muszą upłynąć pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a terminem składania ofert.
Pytanie

Jakie są konsekwencje skrócenia terminu składania ofert dla zamówienia poniżej 207 000 euro? Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ogłoszono 20 maja 2014 r., termin składania ofert wyznaczono na 27 maja, zatem bez zachowania 7 dniowego terminu.

Odpowiedź

Wyznaczenie krótszego niż minimalny terminu składania ofert stanowi naruszenie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych popełnione na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże, aby wskazywać na jakiekolwiek konsekwencje (np. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), należałoby rozstrzygnąć o tym, czy miało ono wpływ na wynik postępowania.

Termin na składanie ofert

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują minimalne terminy, jakie muszą upłynąć pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a terminem składania ofert. Okres ten nie służy wyłącznie uzewnętrznieniu woli zamawiającego w przedmiocie zamiaru udzielenia określonego zamówienia jak największej liczbie potencjalnych wykonawców. Jest to przede wszystkim czas, w którym potencjalni wykonawcy mają zapewnioną możliwość zapoznania się z specyfikacją istotnych warunków zamówienia w celu podjęcia decyzji o złożeniu oferty w postępowaniu.

Skrócenie minimalnego terminu

Minimalny terminy składania ofert dla zamówień poniżej progów unijnych wynosi 7 dni dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych - licząc od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Okoliczność wyznaczenia krótszego niż minimalny terminu składania ofert (różnica 1 dnia) stanowi naruszenie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych popełnione na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże, aby wskazywać na jakiekolwiek konsekwencje (np. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), należałoby rozstrzygnąć o tym, czy miało ono wpływ na wynik postępowania. W mojej ocenie, jeżeli wpłynęły oferty w liczbie np. co najmniej dwóch (co już można uznać za zachowanie konkurencyjności) nie powinno to, co do zasady, powodować negatywnych konsekwencji z tytułu odpowiedzialności zamawiającego.

Uwaga!

Problem może pojawić się w przypadku zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze środków UE, w których niezachowanie minimalnego terminu składania ofert wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą konsekwencje w postaci korekty finansowej. W tzw. taryfikatorze znajduje się bowiem kategoria nieprawidłowości - Ustalenie krótszych niż ustawowe terminów składania ofert. Za opisane naruszenie przewiduje się 5% korekty finansowej, które może zostać obniżone minimalnie do 2%.

Podstawa prawna: art. 43 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne