Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

Małgorzata Niezgoda-Kamińska
14.01.2016 , aktualizacja: 14.01.2016 10:00
A A A
Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne (fot.Shutterstock)

Zgodnie z Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny być zawierane w formie pisemnej i to pod rygorem nieważności, chyba, że przepisy odrębne wymagają szczególnej formy.
Pytanie:

Jesteśmy państwową instytucją kultury i jednostką finansów publicznych. Często zdarza się że są wystawiane faktury pro forma i dokonujemy 100 % płatności przed zrealizowaniem dostawy czy usługi. Czy jest to prawidłowe? Czy faktury proforma powinny być w obiegu i czy wolno nam dokonywać płatności na ich podstawie?

Odpowiedź:

Termin wypłaty wynagrodzenia za zamówienie publiczne uzależniony jest od zapisów umowy. W sprawach nie uregulowanych przepisami ustawy Pzp, stosować należy odpowiednie regulacje ustawy kodeks cywilny. Generalnie należy uznać, że możliwa jest zapłata wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego przed zakończeniem jego realizacji, nawet, jeśli nie wystawiono faktury pro forma. Ponadto na podstawie art. 151a ustawy Pzp zamawiający może udzielić zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuRodzaj faktury

Aby zrozumieć istotę faktury pro forma warto posiłkować się wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów zamieszczonymi na stronie internetowej www.mf.gov.pl . Stwierdzono w nich, że dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym. Stanowi ona dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Podniesiono, że wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura.

Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

Wspomnieć należy, że zgodnie z ustawą Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny być zawierane w formie pisemnej i to pod rygorem nieważności, chyba, że przepisy odrębne wymagają szczególnej formy. Sposób i terminy wypłaty wynagrodzenia powinny być uregulowane umową. Dopuszczalna jest na przykład sytuacja, w której terminy i wysokość wypłaty poszczególnych transzy wynagrodzenia, za sprawowanie funkcji menadżera projektu inwestycyjnego są wcześniejsze niż data zakończenia robót budowlanych. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 6 listopada 2013 r. (sygn. akt. I ACa 472/13) uznał, że wobec określenia w umowie i dołączonym do niej harmonogramie, dokładnych terminów wypłat poszczególnych części wynagrodzenia, należy je wypłacić zgodnie z jej postanowieniami, czyli przed zakończeniem robót budowlanych, nawet wobec przedłużenia realizacji tych robót, które miały być kontrolowane przez menadżera.

Mając na uwadze powyższe, dla oznaczenia terminu wypłaty wynagrodzenia za zamówienie publiczne, znaczenie powinny mieć zapisy umowne.

Zmiany w Pzp: Nowe progi stosowania PzpPodstawa prawna

art. 151a ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

Zobacz także
Ogłoszenia różne