Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

Renata Dzikowska
17.06.2016 , aktualizacja: 17.06.2016 10:34
A A A
Umowa ramowa

Umowa ramowa (fot.Shutterstock)

Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.
Pytanie:

Zamawiający w 2014 roku przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na roboty budowlane poniżej progów unijnych i zawarł 3 umowy ramowe. Czy zawierając umowy realizacyjne, powinien powołać komisje, odebrać oświadczenia ZP-1 od jej członków i kierownika jednostki, przygotować siwz oraz zaproszenia do wykonawców? Czy należy powiadomić wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz opublikować przedmiotową informację na stronie internetowej, a następnie sporządzić protokół i opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ? Czy ofertę wykonawcy , która wpłynęła do zamawiającego na umowę realizacyjną, należy odesłać?

Odpowiedź:

Obowiązki zamawiającego, o których mowa w pytaniu (tj. powołanie komisji, konieczność złożenia stosownych oświadczeń przez jej członków, przygotowanie w formie pisemnej dokumentów - siwz , zaproszenia do negocjacji, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty , ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, itd.), których powinien on dokonać na etapie umowy realizacyjnej (po zawarciu umowy ramowej), powinny zostać określone w dokumencie organizacyjnym zamawiającego formułującym zasady udzielania takich zamówień. W większości nie wynikają one wprost z przepisów ustawy Pzp (poza m.in. informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty i jej publikacją oraz przygotowaniem stosownych dokumentów - siwz i zaproszenia do negocjacji). Do tzw. umów realizacyjnych nie korzysta się bowiem z trybów opisanych w ustawie Pzp , a jej wskazane w art. 101 ustawy Pzp przepisy stosuje się "odpowiednio".

Umowa ramowa a ustawa Pzp

Stosownie do art. 2 pkt 9a ustawy Pzp , przez "umowę ramową" należy rozumieć umowę zawartą pomiędzy zamawiającym, a jednym lub większą liczbą wykonawców. Jej celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuUmowa ramowa a tryby zamówień publicznych

W celu zawarcia umowy ramowej zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 99 ustawy Pzp przeprowadzić postępowanie, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybach:

- przetargu nieograniczonego,

- przetargu ograniczonego lub

- negocjacji z ogłoszeniem.

Zobacz także
Ogłoszenia różne