Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

Daniel Szczęsny, aplikant radcowski, koordynator w Departamencie Zakupów PGE SA
11.05.2010 , aktualizacja: 06.12.2010 13:21
A A A
Pytanie: W naszej jednostce chcemy udzielić zamówienia na publikacje ogłoszeń w prasie. Ze względów ustawowych część ogłoszeń publikowana jest w prasie lokalnej, a część w prasie o zasięgu ogólnopolskim (sprzedaż nieruchomości). Czy wartość szacunkową należy zliczyć razem? Czy można to traktować jako zamówienia różnego rodzaju dostępne u różnych wykonawców?
Odpowiedź

Jeśli jesteś w stanie obiektywnie przewidzieć, w ramach całego okresu, na jaki planujesz udzielić Twojego zamówienia, liczbę zamawianych ogłoszeń, powinieneś uwzględnić przewidywaną wysokość wynagrodzenia wykonawcy za oba rodzaje ogłoszeń, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. Zamówienia w zależności od rodzaju zamawianego ogłoszenia i wykonawców, którzy są w stanie je wykonać, możesz przeprowadzić oddzielnie (oddzielnie na ogłoszenia w prasie lokalnej i oddzielnie na ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej), jednak wartością każdego z tych zamówień w tym wypadku będzie łączna wartość obu zamówień.

Co do zasady wartość szacunkową zamówienia określa się na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Ciebie z należytą starannością. Czynności oszacowania wartości zamówienia dokonuje się w ramach czynności przygotowawczych, przed wszczęciem postępowania.

Kiedy przewidujesz konieczność udzielenia zamówienia na usługi tego samego rodzaju, szacując wartość zamówienia, powinieneś uwzględnić przewidywaną wysokość wynagrodzenia za świadczenie wykonawcy / wykonawców w całym okresie trwania umowy. Oczywiście bierzesz pod uwagę wartość tych usług, które jesteś w stanie obiektywnie przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć, w ramach całego okresu, na jaki planujesz udzielić zamówienia. Jeśli jesteś więc w stanie zaplanować liczbę ogłoszeń obu typów, np. biorąc pod uwagę budżet, jakim dysponujesz, szacując wartość zamówienia, powinieneś uwzględnić przewidywaną wysokość wynagrodzenia wykonawcy/wykonawców za oba typy ogłoszeń w całym okresie trwania umowy.

Decydujące znaczenia przy szacowaniu wartości zamówienia ma charakter przedmiotu zamówienia. W dalszej kolejności natomiast okres, w jakim udziela się zamówienia, oraz osoba wykonawcy, który ma je realizować. Łącznemu szacowaniu podlegać będą te zamówienia, które są tego samego rodzaju lub są podobne. Chodzi o te, które mają takie samo przeznaczenie, bo mogą być teoretycznie zrealizowane przez tych samych wykonawców i które są przewidywalne do zrealizowania w określonym czasie.

A może zamówienia odrębne?

Z zamówieniami odrębnymi będziemy mieli do czynienia, gdy będą one innego rodzaju i o odmiennym przeznaczeniu. Również wtedy, gdy możliwość ich wystąpienia jest trudna do przewidzenia (kiedy przy zachowaniu należytej staranności nie jesteś w stanie przewidzieć konieczności ich zamówienia) lub w sytuacji kiedy nie będziesz ich mógł uzyskać od tych samych wykonawców.

Jednak w Twoim przypadku takiej sytuacji nie ma. Jedyne zastrzeżenie może budzić fakt, czy może być ten sam wykonawca. Jednakże istnieje możliwość powierzenia zamówienia niezależnemu biuru ogłoszeń, które w Twoim imieniu będzie zamawiało ogłoszenia, niezależnie czy to ma być ogłoszenie w prasie lokalnej, czy ogólnopolskiej. Z drugiej zaś strony przedmiot zamówienia jest tego samego rodzaju, więc jego charakter powinien determinować w przeważającym zakresie konieczność łącznego oszacowania jego wartości.

Tym bardziej że w sytuacji, kiedy zamówienia nie jest w stanie wykonać jeden wykonawca, istnieje możliwość podzielenia zamówienia na części (pakiety) lub przeprowadzenia kilku postępowań. W przypadku jednak udzielania zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części. Jeżeli więc zdecydujesz się udzielić zamówienia w częściach (w odrębnych postępowaniach), ale nie w ramach jednego postępowania, musisz pamiętać, że organizując odrębne postępowania dla każdego z nich, przyjmujesz wartość całego zamówienia.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 1655, poz. 223 ze zm.).

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne