Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Zespół komunikaty.pl
02.06.2015 , aktualizacja: 02.06.2015 14:51
A A A
Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. (Fot. Shutterstock)

Prezentujemy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które określa średni kurs złotego, będący podstawą przeliczania wartości zamówień publicznych.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

z dnia 23 grudnia 2013 r

w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,

z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249.

§ 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

stosuje się przepisy dotychczasowe.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego

w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Prezes Rady Ministrów: D. TuskZmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473.

Zobacz także
Ogłoszenia różne