Jak ogłosić dialog techniczny?

Marek Okniński
09.09.2013 , aktualizacja: 09.09.2013 11:08
A A A
Dialog techniczny to nie tylko sposób uzyskania informacji, ale również skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek określonych usług, dostaw lub robót budowlanych.
Celem przeprowadzenia dialogu technicznego jest umożliwienie zamawiającemu, jeszcze przed formalnym ogłoszeniem przetargu, zwrócenie się do potencjalnych wykonawców zamówienia o udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do opracowania przez zamawiającego zgodnego z przepisami Prawa zamówień publicznych opisu przedmiotu zamówienia.

Dialog techniczny to nie tylko sposób uzyskania informacji, ale również skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek określonych usług, dostaw lub robót budowlanych.

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do zamieszczenia na swojej stronie internetowej informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego i o jego przedmiocie.

Ponieważ przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie formalizują procesu dialogu technicznego, to zamawiający ma wyraźną swobodę w kształtowaniu procedur dialogu technicznego, w tym dotyczących treści ogłoszenia.

Za racjonalne i zgodne z wymogami obowiązującego stanu prawnego uznać należy zamieszczenie w treści ogłoszenia o dialogu technicznym informacji dotyczących:

- określenia przedmiotu (celu) prowadzenia dialogu,

- terminu i miejsca prowadzenia dialogu,

- warunków jakie muszą spełniać firmy zainteresowane udziałem w dialogu,

- terminu (zasad wyznaczania) prowadzenia dialogu z zakwalifikowanymi firmami,

- planowanego terminu zakończenia dialogu technicznego,

- miejsca składania informacji o zainteresowaniu wykonawcy udziałem w dialogu,

- informacji o dokumentach jakie muszą dołączyć do wniosku firmy zainteresowane otrzymaniem zaproszenia do udziału w dialogu technicznym,

- informacji o sposobie porozumiewania, języku sporządzania dokumentów i prowadzenia dialogu, potwierdzenia dokumentów i oświadczeń.

Tryb zapytania o cenę od A do Z. Zobacz >>

Ogłoszenie o dialogu technicznym ponieważ tematycznie związane jest z udzielaniem zamówień publicznych powinno być zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego poświęconych zamówieniom publicznym - przepisy jednak nie wskazują miejsca publikacji, ograniczając wymóg jedynie do strony internetowej zamawiającego.

Ogłoszenie o dialogu technicznym nie musi być publikowane w żadnym innym miejscu poza stroną internetową.

Zamawiający może podjąć decyzję o szerszym upowszechnieniu informacji o prowadzonym dialogu, na przykład poprzez zamieszczenie informacji w prasie codziennej.

Treść informacji o dialogu technicznym publikowana w prasie może być bardziej syntetyczna niż samo ogłoszenie zamieszczane na stronie internetowej, ważne aby zawierało informację o adresie strony internetowej zamawiającego, na której zamieszono pełną treść ogłoszenia.

Jak odnaleźć się w Prawie zamówień publicznych? Zamów newsletter i bądź na bieżąco >>