Uzasadnienie odrzucenia oferty

Marek Okniński
15.07.2015 , aktualizacja: 15.07.2015 10:35
A A A
Uzasadnienie odrzucenia oferty

Uzasadnienie odrzucenia oferty (fot.Shutterstock)

Zamawiający jest zobowiązany do uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne. Przygotowane przez zamawiającego zawiadomienie musi zawierać uzasadnienia faktyczne i prawne.
Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomić jednocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, między innymi o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Przygotowane przez zamawiającego zawiadomienie musi zawierać uzasadnienia faktyczne i prawne.

Wskazany powyżej obowiązek został nałożony na zamawiający przez Ustawodawcę postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp .

Wobec wymogu nałożonego wyżej wskazanym przepisem oraz doniosłością czynności polegającej na odrzuceniu oferty złożonej w przetargu, uzasadnienie decyzji podjętej przez zamawiającego musi być precyzyjne a nadto nie może pozostawiać wątpliwości co do okoliczności, które legły u podstaw uznania, że konieczne było wyeliminowanie oferty danego wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przyczyny wskazane w uzasadnieniu decyzji o odrzuceniu oferty stanowią - w razie zakwestionowania tej czynności w drodze środka ochrony prawnej - ramy sporu, który strony toczą przed Składem Orzekającym KIO , a nadto wyznaczają zakres jej kognicji w postępowaniu odwoławczym.

Zamawiający przestrzegając nakazu wynikającego z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany* jest w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedstawić uzasadnienie decyzji o odrzuceniu złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne oferty.

Czynność odrzucenia oferty podlega ocenie w oparciu o wskazane na jej uzasadnienie powody i nie jest wobec powyższego dopuszczalne następcze, dokonywane przez zamawiającego już po wniesieniu odwołania rozszerzenie, czy uzupełnienie podstaw odrzucenia oferty.

Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego krajuBiorąc pod uwagę fakt, że decyzja o odrzuceniu oferty wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego może podlegać zaskarżeniu na zasadach przewidzianych przepisami ustawy Pzp dopuszczenie zbyt ogólnego uzasadnienia decyzji o odrzuceniu oferty konstytuowałaby stan nierówności stron postępowania odwoławczego, zmuszając odwołującego do ustosunkowania się do argumentów zamawiającego, które uprzednio nie były mu znane, a nadto nie legły w podstaw zaskarżonej czynności*.

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony* patrz art. 179 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych.

* patrz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 czerwca 2015 r. sygn. akt: KIO 1262/15.