Jak konsorcjum powinno potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu?

Daniel Wycinka
06.06.2012 10:34
A A A
Z istoty konsorcjum wynika, iż poszczególne warunki ustalone przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą być spełniane wspólnie przez jego uczestników.

Pytanie

Żądaliśmy w siwz, aby wykonawcy przedstawili informację z banku o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej na kwotę 5 mln zł. Czy w przypadku konsorcjum tylko jeden z konsorcjantów może spełnić ten warunek? Czy jeden z konsorcjantów może wykazać swoją zdolność na 2 mln zł, a drugi na 3 mln zł i mogę to zsumować? Ponadto czy wykonawca/ konsorcjum może w tej sytuacji polegać na zasobach podmiotu trzeciego i przedstawić zdolność kredytową do wymaganej kwoty dla zupełnie innego podmiotu? Jeżeli tak, to jaka rolę miałby spełnić ten podmiot w realizacji zamówienia?

Odpowiedź

Z istoty konsorcjum wynika, iż poszczególne warunki ustalone przez Ciebie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą być spełniane wspólnie przez jego uczestników.

Wyjaśnienie

Dla oceny czy podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełniają warunki udziału w postępowaniu decydujące znaczenie ma interpretacja treści siwz. Nie może być ona jednak dokonywana w oderwaniu od istoty konsorcjum, zawiązywanego co do zasady w celu wspólnego spełniania przez wykonawców wchodzących w jego skład warunków udziału w postępowaniu i w konsekwencji wspólnego wykonywania przez te podmioty przedmiotu zamówienia.

Bierzesz pod uwagę łączny potencjał wykonawców - konsorcjum

Tym samym przy ocenie spełniania warunków udziału przez konsorcjum powinieneś brać pod uwagę łączny potencjał podmiotów go tworzących. W powyższym stanie faktycznym oznacza to możliwość posiadania środków własnych lub zdolności kredytowej na poziomie ustalonym przez Ciebie, ocenianej wspólnie dla dwóch podmiotów wchodzących w jego skład.

Czy i kiedy potrzebny jest podmiot trzeci?

Dopuszczalne jest także udostępnienie wykonawcy zdolności finansowej do wykonania zamówienia przez podmiot trzeci, co wynika wprost z treści art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku należy pamiętać także, iż zgodnie z §1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, żądasz stosownej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tego podmiotu. Podmiot ten może jedynie udostępniać zdolności do wykonania zamówienia, co nie wyklucza jednak jego uczestnictwa w wykonaniu zamówienia np. w charakterze podwykonawcy (decydujące znaczenie w tym zakresie ma treść złożonej oferty).

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, pracownikiem UZP w latach 2007-2010, obecnie pracownikiem Kancelarii Prawnej.

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne