Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

Dominika Perkowska
27.11.2012 07:00
A A A
Prawo zamówień publicznych dokładnie precyzuje w jakich sytuacjach możliwe jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki.

Pytanie

Otrzymałem propozycję zakupu używanej frezarki na targach krakowskich. Urządzenie można nabyć za szczególnie korzystną cenę. Urządzenie jest używane, po remoncie kapitalnym wykonanym przez producenta i z gwarancją producenta. Czy jest możliwe nabycie frezarki w trybie z wolnej ręki? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź

W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie możliwe.

Możliwe jest zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, jako całkowicie niekonkurencyjnego, tylko na zasadzie wyjątku i jedynie w przypadkach, kiedy spełnione zostaną wskazane w niej przesłanki. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych masz prawo udzielić zmówienia w tym trybie w przypadku kiedy:

- przedmiotem zamówienia są dostawy,

- zamówienie jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Targi krakowskie nie mogą być uznane za giełdę towarową

Legalna definicja giełdy towarowej została sformułowana w ustawie z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Przez giełdę towarową rozumie się: "zespół osób urządzeń i środków technicznych zapewniający wszystkim uczestnikom obrotu jednakowe warunki zawierania transakcji giełdowych oraz jednakowy dostęp w tym samym czasie do informacji rynkowych, a w szczególności do informacji o kursach i cenach giełdowych oraz o obrotach towarami giełdowymi" (art. 2 pkt 1 ww. ustawy). Przetargi budowlane i nie tylko. Zobacz aktualne ogłoszenia z całej Polski >>

Ponieważ Targi krakowskie, na których planowałeś zakupić frezarkę nie mogą w mojej opinii zostać uznane za giełdą towarową w rozumieniu przywołanego przepisu, nie masz możliwości udzielenia powyższego zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); art. 2 pkt 1 ustawy z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2010 r. nr 48, poz. 284ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m. in. Zastępcą Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Obecnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej. www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne