Termin na udzielenie wyjaśnień przez wykonawcę zależy od trybu postępowania

Renata Dzikowska
02.10.2013 08:00
A A A
Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi wpłynąć do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

Pytanie

W jakim terminie zamawiający powinien udzielić wyjaśnień wykonawcy? Jeśli termin złożenia ofert upływa 23 września, to czy przesłanie wyjaśnień 17 września będzie zgodne z prawem?

Odpowiedź

Ustalając ostatni dzień, w którym zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, nie bierze się pod uwagę dnia otwarcia ofert. Oznacza to, że jeśli termin składania ofert został wyznaczony na 23 września, ostatnim dniem na udzielenie wyjaśnień jest 17 września.

Ustawa Prawo zamówień publicznych wyraźnie określa terminy udzielenia wyjaśnień

Przepis art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa ostateczne terminy, w których zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień wykonawcy dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

- na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Uwaga!

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi wpłynąć do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

Zamawiający nie zawsze musi odpowiedzieć

Wykonawcy mogą żądać wyjaśnień do siwz w każdym czasie, aż do upływu terminu składania ofert. Przepis zwalnia jednak zamawiającego z obowiązku udzielenia wyjaśnień, jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp. Nie oznacza to jednak, że zamawiający nie ma prawa w takich przypadkach udzielić odpowiedzi. Może to zrobić, lecz wtedy nie jest związany terminami ostatecznymi, może nawet pozostawić wniosek bez rozpoznania (art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych).

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907).

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne