Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Mariola Kubicka
23.02.2016 10:56
A A A
Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu (fot. Shutterstock)

Zgodnie z przepisami Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Pytanie:

Ustawa o zamówieniach publicznych mówi o zamieszczaniu ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych , Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz o zamieszczaniu informacji o ogłoszeniach lub zmianach ogłoszeń w swojej siedzibie i na stronie internetowej. Co należy rozumieć przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej? Czy przez stronę internetową rozumiemy indywidualną stronę internetową zamawiającego, czy takie informacje muszą zostać zamieszczone na stronie biuletynu informacji publicznej? Jakie informacje zamawiający jest zobowiązany zamieszczać na tej stronie internetowej?

Odpowiedź:

Ustawodawca w ustawie Pzp nie wskazuje na jakiej stronie internetowej ma zostać zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Może to być zarówno strona internetowa zamawiającego jak również strona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

Stosownie do treści art. 40 ust. 6 ustawy Pzp, ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób:

1) nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;

2) nie może zawierać informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, innych niż przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;

3) zawiera informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, o dniu jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

art. 40 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

Zobacz także
Ogłoszenia różne