Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

Andrzej Łukaszewicz
25.07.2019 08:30
A A A
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (fot.Shutterstock)

Zamawiający może wskazać preferowane formaty danych, w jakich wykonawcy złożą dokumenty. Jeśli jednak wybiorą inny format wskazany w rozporządzeniu, zamawiający nie powinien wyciągać z tego faktu negatywnych konsekwencji.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych. W siwz nie określił dopuszczalnych formatów danych, w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ. Wskazał instrukcję do wypełnienia JEDZ na ESPD. Do otrzymanej w formie elektronicznej oferty wykonawca załączył JEDZ w formacie .xml, który opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym (format .xades). Czy wykonawca złożył dokument prawidłowo − w szczególności w aspekcie wygaśnięcia od kwietnia 2019 roku serwisu ESPD, który umożliwia odczytanie pliku .xml i faktu, że nawet jeśli zamawiający wygeneruje z pomocą serwisu ESPD plik w formacie .pdf, to nie będzie z nim powiązany kwalifikowany podpis elektroniczny? Czy zamawiający powinien w przyszłości wskazać formaty plików, w jakich mają być złożone dokumenty i czy może wybrać tylko niektóre z formatów wskazanych w zał. nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych np. tylko .doc i .pdf?

Odpowiedź:

Zamawiający może wskazać preferowane formaty danych, w jakich wykonawcy złożą dokumenty. Jeśli jednak wybiorą inny format wskazany w rozporządzeniu, zamawiający nie powinien wyciągać z tego faktu negatywnych konsekwencji.

Obecnie zamawiający korzystając z elektronicznego narzędzia  do tworzenia JEDZ/ESPD, ma możliwość zapisu pliku w postaci espd-request.xml lub espd-request.pdf lub obu plików jednocześnie zgodnie z funkcjonalnością internetowego narzędzia ESPD. 

W przypadku korzystania ze wskazanych plików wykonawcy opatrują je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tworząc odpowiednio format z rozszerzeniem:

.xades – dotyczący podpisu elektronicznego dla pliku pierwotnego z rozszerzeniem .xml lub
.pades – dotyczący podpisu elektronicznego dla pliku pierwotnego z rozszerzeniem .pdf. 
Tym samym w przypadkach, gdy zamawiający dołączy do siwz plik JEDZ w formacie .pdf, wykonawca analogicznie do powyżej opisanej sytuacji opatruje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tworząc finalnie  format .pades.

W przypadku pliku  JEDZ z rozszerzeniem .xml  zapoznanie się z jego treścią jest możliwe z wykorzystaniem narzędzia do tworzenia elektronicznego formularza JEDZ ze strony  http://ec.europa.eu/growth/espd. Pliki typu .xml są zapisane w Extensible Markup Language używane przez konkretne aplikacje. 

Andrzej Łukaszewicz

Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców. Wielokrotnie reprezentował przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej (Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca i promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy (Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych) Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zakresu zamówień publicznych skierowane do zamawiających jak i wykonawców.

Więcej na Portal ZP

Ogłoszenia różne