Czy zamawiający musi podpisywać przygotowywane dokumenty podpisem elektronicznym?

Krzysztof Hodt
25.03.2021 13:31
A A A
Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny (shutterstock)

Ustawa Pzp nie przewiduje dla zamawiającego obowiązku podpisywania podpisem elektronicznym dokumentów umieszczanych na platformie zakupowej czy przekazywanych wykonawcom.

Pytanie:

Czy według nowej ustawy Pzp dokumenty takie jak SWZ (specyfikacja warunków zamówienia), wyjaśnienia zamawiającego, wybór najkorzystniejszej oferty itp. muszą być podpisywane przez zamawiającego podpisem elektronicznym i w takiej formie umieszczane na platformie zakupowej, z której korzysta zamawiający? Czy fakt, że te dokumenty tam się znajdą jest wystarczającym potwierdzeniem woli zamawiającego i wystarczy własnoręczny podpis na ich wersji papierowej?

Odpowiedź:

Ustawa Pzp nie przewiduje dla zamawiającego obowiązku podpisywania podpisem elektronicznym dokumentów umieszczanych na platformie zakupowej czy przekazywanych wykonawcom.

Zgodnie z treścią ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 61 ust. 1 ustawy Pzp).

 Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne