Czy zamawiającemu wolno wskazać w SWZ, jaki minimalny okres gwarancji może zaoferować wykonawca?

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
21.10.2021 15:46
A A A
Okres gwarancji i rękojmi za wady - ustawa Pzp

Okres gwarancji i rękojmi za wady - ustawa Pzp (Fot.shutterstock.com)

Pytanie:

W SWZ na roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp jednym z kryteriów oceny oferty jest okres gwarancji i rękojmi za wady. Czy w SWZ można wprowadzić zapis: „Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych, dostarczone i zamontowane urządzenia i materiały budowlane wynosi 48 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych wykonanych bez zastrzeżeń. W przypadku podania przez wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane lub niewpisanie gwarancji jakości i rękojmi za wady, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jako niezgodną z warunkami zamówienia".

Odpowiedź:

Proponowany w zapytaniu zapis jest zgodny z przepisami ustawy Pzp i jako taki dopuszczalny w prowadzonej procedurze o udzielenie zamówienia publicznego.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne