Zmiana wynagrodzenia przy rozliczeniach kosztorysowych

Małgorzata Niezgoda-Kamińska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej
31.08.2010 14:27
A A A
W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego zmiana wynagrodzenia powinna być określona aneksem do umowy. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o faktycznie wykonane jednostki przedmiarowe nie stanowi wynagrodzenia za roboty dodatkowe

Pytanie

Nurtuje mnie zagadnienie wynagrodzenia kosztorysowego. Do umowy dałem taki zapis: "Ostateczna wartość przedmiotu umowy określona w ust. zostanie ustalona po odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru. Zgodnie również z art. 144 przewiduję zmiany postanowień umowy, w tym możliwą zmianę wynagrodzenia w przypadku zmian ilości jednostek przedmiarowych". Czy jeżeli zwiększą się nakłady pracy (ilości przedmiarowe obejmujące dokumentację), wypłacamy większe wynagrodzenie zgodnie z kosztorysem powykonawczym, to czy również robimy aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie? Czy wówczas takie działanie jest robotą dodatkową? Czy powinienem wówczas sporządzić protokół konieczności, czy taki protokół jest tylko potrzebny w przypadku zamówień dodatkowych?

Odpowiedź

W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego zmiana wynagrodzenia, wynikająca z zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego, powinna być określona aneksem do umowy. W żadnym wypadku nie można wtedy mówić z tego tytułu o zmianie wynagrodzenia w oparciu o faktycznie wykonane jednostki przedmiarowe jako o robocie dodatkowej.

Wyjaśnienie

Wynagrodzenie kosztorysowe, określone w ofercie przetargowej, zawsze będzie miało charakter wstępny, orientacyjny. Wykonawca realizując robotę budowlaną prowadzi księgę obmiarów. Całościowe, końcowe wynagrodzenie wykonawcy ustala się za pomocą kosztorysu powykonawczego za wykonane i odebrane roboty.

Kilka słów o zamówieniach dodatkowych

Brak jest definicji robót dodatkowych. Jedynie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Z treści tego przepisu wynika, że konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego jest obiektywnie nieprzewidywalna, przed wszczęciem postępowania podstawowego (głównego). W Twoim przypadku nie ma mowy o takich okolicznościach. Twój wykonawca realizuje roboty przewidziane w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Nie ma więc konieczności spisywania protokołu konieczności. Istotne jest jednak, aby zamawiający zatwierdził książkę obmiarów. Protokół z takiej czynności można sporządzić dodatkowo.

Zmieniasz wynagrodzenie? Spisz aneks!

Zmiana wynagrodzenia wpisanego do umowy wymaga spisania aneksu. Ustawa Pzp zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Skoro wypełniłeś tę dyspozycję odpowiednimi zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu, to sporządź aneks do umowy. Powołaj się w nim na odpowiednie zapisy, uprawniające Cię do zmiany umowy oraz na zatwierdzoną księgę obmiarów.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5, art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne